Školní řád

Školní řád

 1. Do mateřské školy jsou přijímány děti s vadou sluchu nebo řeči zpravidla po dovršení 3. roku věku, výjimečně i děti mladší.
 2. Ukončení docházky do MŠ nebo její přerušení rodiče včas nahlásí vedoucí úseku MŠ.
 3. Po předchozím upozornění může ředitelka školy, nebo vedoucí úseku rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, nebo v případě, kdy zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za ubytování a stravování, nebo když zákonný zástupce opakovaně závažným způsobem narušuje provoz MŠ.
 4. MŠ má provoz ve dnech pondělí až pátek od 6,30 – 16,00
 5. O děti s vadou sluchu pečují kromě učitelek a logopedek také odpolední a noční vychovatelky.
 6. Rodiče předají dítě učitelce nejpozději do 8,15 hod.        Pozdější příchod je potřeba předem oznámit, případně řádně omluvit.
 7. Dítě z MŠ vyzvedávají rodiče nebo osoba, kterou rodiče určili na základě písemné dohody. Nejvhodnější doba pro vyzvednutí dítěte je
 • mezi 12,00 – 12,15

nebo              

 • mezi 14,30 – 15,45.
 1. Mateřská škola poskytuje dětem denně kromě standardní péče navíc:
 • péči logopedickou – skupinovou a individuální .
 1. Rodiče mají možnost konzultací s logopedkou, učitelkami, vedoucí úseku MŠ, případně  s ředitelkou školy  i  možnost  návštěvy ve třídě a logopedické pracovně.

Rodiče by měli doma s dítětem procvičovat vyvozené hlásky a slovní spojení a úzce spolupracovat s logopedkou a třídní učitelkou.

 1. Stravu platí rodiče vedoucí školního stravování.

Odhlášení stravy na příští den je možné do 11 hod. na telefonním čísle  495 272 393.

V první den nemoci dítěte je možno stravu odebrat do přinesených jídelních nádob.

 1. Nepřítomnost dítěte hlásí rodiče telefonicky (číslo je uvedenou www stránkách a na nástěnce u vchodu školy), případně osobně.

Rodiče jsou povinni informovat školu o závažné změně zdravotního stavu (alergie, infekční onemocnění )

 1. Ve všech prostorách MŠ jsou dodržovány platné předpisy o bezpečnosti práce a

prostory MŠ svým vybavením odpovídají hygienickým a bezpečnostním předpisům.

13.Pracovnice mateřské školy nesmí svévolně nakládat s majetkem školy.

 

14.Povinnosti dětí

Děti mají povinnost:

 • přicházet do školy nejpozději do 8.15 hod., později v případě domluvy rodičů
 • chodit ve škole přezuti ve vhodné obuvi
 • neubližovat ostatním kamarádům
 • ke všem dospělým se chovat slušně
 • umět pozdravit, poprosit a poděkovat
 • neničit majetek školy a ostatních dětí při příchodu do MŠ je dítě povinno očistit si obuv a přejít z šatny, kde se smí zdržovat pouze po dobu převlékání
 • všechny své věci musí udržovat v pořádku, pěkně uložené ve své přihrádce, která je označena značkou
 • při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem
 • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno
 • plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

15.Práva dětí

Děti mají právo:

 • na výchovně vzdělávací působení podle školního vzdělávacího programu,
 • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,
 • na výchovně vzdělávací působení v důstojném a estetickém prostředí, které škola vytváří jako celek
 • na přiměřený a důstojný přístup ze strany pedagogických a nepedagogických pracovníků
 • jedná-li se o děti handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy,
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
 • vybrat si kamarády podle svého uvážení
 • na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,
 • na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,
 • na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu, směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností a zaručující optimální rozvoj jeho osobnosti
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi
 • užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství
 • na zvláštní péči a výchovu v případě postižení
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí, zneužívání, zanedbávání výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů.