Předškolní a mimoškolní pedagogika

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód oboru: 75-31-M/01
Čtyřletý maturitní obor
Obor je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě potřeby je možné  studium prodloužit o jeden až dva roky.

Obor je vhodný pro chlapce i dívky, které zajímá práce s dětmi a mládeží.

Charakteristika  oboru

Žáci jsou vedeni k výchovné a vzdělávací práci a k zájmovým činnostem s dětmi a mládeží. Naučí se jak
u svěřených dětí rozvíjet rozumové, citové, tělesné a sociální  předpoklady, jak dětem rozumět, jak s nimi komunikovat.

Ke své práci s dětmi a mládeží potřebují mít znalosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie, biologie, také z výtvarné a dramatické výchovy, tělesné výchovy, hudební výchovy. V oboru se žáci učí, proč a jak dbát na bezpečnost dětí, osvojí si zásady zdravého životního stylu a budou znát právní normy, kterými se při výchovně vzdělávací činnosti budou řídit.

Součástí studia jsou i povinné sportovní kurzy – lyžařský, plavecký a turistický.

 

Práci s dětmi a mládeží si žáci vyzkouší v předmětu pedagogická praxe přímo na pracovišti naší mateřské školy, ve školní družině a na internátu školy. Projekty, které si pro svoje samostatné výstupy připravují, musí nejprve naplánovat  a připravit činnost pro děti, potom je organizovat, řídit a na závěr vyhodnotit.

Součástí studia vyšších ročníků je souvislá pedagogická praxe na pracovištích mimo školy.

Uplatnění absolventů

Absolventi se  uplatní jako učitelé  mateřských škol nebo jiných zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatelé a pedagogové volného času ve školních družinách, školních klubech, internátech a domovech mládeže. Dále se uplatní v neškolských zařízeních, např. zájmových a sociálních, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací  činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Žáci, kteří vykonají úspěšně maturitní zkoušku, se také mohou ucházet o studium na vysokých  nebo vyšších odborných školách podobného zaměření.