Zájmové činnosti

PŘÍPRAVA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Plán pro školní rok 2020/2021

Vedoucí kroužku: paní učitelky ze tříd Tuleňů a Žabiček 

Doba konání: Tuleni – 1x za 14 dní v úterý od 13:00 do 14:00 hod. 

                         Žabičky – 1x za 14 dní ve čtvrtek od 13:00 do 14:00 hod.

 

Příprava pro předškoláky je určena dětem s vadami řeči od pěti let a je zaměřena na připravenost dětí pro školní docházku. Děti rozvíjíme v mnoha oblastech, jako je rozvoj řeči, jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky, komunikačních schopností, rozvoj pravolevé orientace, logického myšlení a uvažování, užívání všech smyslů, trénování paměti, fantazie. Během této přípravy si děti upevní správné návyky, naučí se spoustu důležitých věcí před nástupem do ZŠ, které se jim v budoucím životě budou hodit. Aktivně u dětí podporujeme předčtenářskou a předmatematickou gramotnost, nácviky sebeobslužných dovedností a soustředěnost.
V průběhu této přípravy střídáme různé činnosti, aktivity, učíme děti zábavnou formou. Během výuky s dětmi pracujeme individuálně, hromadně i skupinově. Vše má řád a je dětem srozumitelné a pochopitelné. Příprava probíhá interaktivní formou za využití didaktických pomůcek, jako jsou například pracovní sešity, obrázkové sady, interaktivní hry, kreativní stavebnice apod. Činnosti jsou voleny dle aktuálních potřeb dětí. Každou výuku s dětmi kladně hodnotíme a motivujeme je pro další učení a jejich seberozvoj. Všechny výstupy zakládáme každému dítěti do jeho složky.