Zájmové činnosti

Hudebně rytmický kroužek pro děti s vadami řeči

„Hrátky s předškoláky“

Plán pro školní rok 2018/2019

Vedoucí kroužku: Mgr. Jitka Hamroziová

Doba konání: 1x 14 dní v pondělí od 13:00 do 14:00 hod.

Kroužek je určen dětem s vadami řeči ve věku od pěti let a vychází z Metody dobrého startu (MDS). Nositelem děje je píseň, od které se odvíjí vyprávěný příběh a pohyb. Píseň je reprodukována pomocí magnetofonu, klavíru nebo pomocí jiného hudebního nástroje.

Dítě se seznamuje s písní, s jejím obsahem, příběhem, vnímá pohyb. V MDS se setkáváme s cvičeními, která jsou vázána na činnost kinestetického (proprioceptivního) analyzátoru, s jehož pomocí je neustále kontrolováno a řízeno držení těla, rychlost a přesnost pohybů a napětí svalů. MDS klade důraz na vnímání vlastního těla. Znakem každé písně je grafický vzor. Zrakové vnímání grafického vzoru vyžaduje zaostření oční čočky, koncentraci pozornosti, vizuální diferenciaci, vizuální integraci a zralost očních pohybů. Zrakové vnímání souvisí s rozvojem pravolevé a prostorové orientace a názorné paměti. Reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte je završením cvičení. Každá lekce má stejnou strukturu, řád. Jednotlivé kroky jsou konkrétně popsány v modelových situacích každé lekce.

 

Školička pro budoucí prvňáčky

Od ledna 2019 se paní učitelky ze Základní školy logopedické pravidelně setkávají ve třídách, kde pracují s předškoláky ve  Během zábavných a hravých vyučovacích hodin se zaměřují na rozvoj motoriky, grafomotoriky, vyjadřovacích schopností, zrakového a sluchového vnímání, pravolevou orientaci. Nezapomínají ani na rozvoj logiky a myšlení, procvičování paměti. Pod vedením zkušené paní učitelky děti získají dovednosti, které jsou pro budoucího prvňáčka nezbytné. Setkání jsou naplánována jednou měsíčně, vždy v pondělí a termín ukončení je červen 2019.