Přijímací řízení oboru Reprodukční grafik pro média

Reprodukční grafik pro média

Kód oboru: 34-53-L/01

Počet přijímaných uchazečů: 8

V rámci prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 uchazeči vykonají školní přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se pro školní rok 2021/2022 nekoná.

Školní přijímací zkouška

 • český jazyka literatura
 • matematika

Podmínky přijímací zkoušky budou uzpůsobeny na základě doporučení poradenských zařízení potřebám jednotlivých uchazečů (úprava testu, navýšení času, tlumočení do znakového jazyka…)

Termíny přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení:

1. termín – 5. 5. 2021

2. termín – 6. 5. 2021

Způsob přihlašování

Uchazeči podají vyplněnou přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole na adresu školy do 1. 3. 2021.

Součástí přihlášky jsou tyto doklady

 • vysvědčení z posledních dvou ročníků (nebo ověřené kopie), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy, i po splnění povinné školní docházky, tyto doklady nemusí být součástí přihlášky, pokud je klasifikace z příslušných ročníků vyplněna na přihlášce a ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (vyplní lékař na přihlášku do pole s názvem Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání)
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení
 • doklady, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (umístění v olympiádách, soutěžích vědomostního nebo výtvarného charakteru, …)

Z hlediska zdravotní způsobilosti obor není vhodný pro uchazeče s prognosticky závažnými poruchami vidění, zorného pole nebo barvocitu. (Nařízení vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání)  

Kritéria pro přijetí a jejich hodnocení:

 • výsledky školní přijímací zkoušky
  – český jazyk a literatura – max. 50 b
  –  matematika – max. 50 b
  – osobní pohovor + praktická zkouška – max. 20 b
 • výsledky předchozího vzdělávání (známky na vysvědčení) – max. 40 b
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (umístění v olympiádách a soutěžích vědomostního charakteru, …) – max. 7

Uchazeč může získat maximálně 167 bodů. Na základě výsledků přijímacího řízení bude sestaveno pořadí, přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů. Pokud nebude po skončení prvního kola přijímacího řízení naplněn předpokládaný stav žáků, vyhlásí ředitelka školy další kola přijímacího řízení.