Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby jednotlivým žákům, třídním kolektivům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům školy v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhláškou č. 27/2016 Sb, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Žákům a studentům nejsou v rámci činnosti školního poradenského pracoviště poskytovány psychoterapie.

Cíle činnosti ŠPP:
1) zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům

2) budování příznivého klimatu školy, tedy posílení pozitivních vztahů ve škole

3) koordinace programů prevence rizikových jevů a sledování jejich účinnosti

4) zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

5) posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

6) posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky

7) pomoc při realizaci rovných příležitostí žáků

8) spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

9) koordinace aktivit souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků

Členy toho pracoviště jsou:

Mgr. Alexandr Zich
Vedoucí školního poradenského pracoviště, školní koordinátor prevence, výchovný poradce
E-mail: alexandr.zich@neslhk.com
Telefon: +420 607 032 509
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Mgr. David Hladík
Sociální pracovnice
E-mail: david.hladik@neslhk.com
Telefon: +420 607 032 557
Konzultační hodiny
pondělí 8:00 – 16:00
středa 8:00 – 16:00
ostatní dny dle individuální domluvy

Mgr. Vladimíra Žďárková
Sociální pracovnice pro žáky s SVP
Konzultační hodiny dle individuální domluvy