Vzdělávání pedagogů

Kurzy českého znakového jazyka pro pedagogy školy
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Kurzy českého znakového jazyka pro nepedagogy školy
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Kurzy českého jazyka pro neslyšící pedagogy školy
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

2022/2023

organizátor

téma

KÚ KHK

Přírodovědná expedice na Třeboňsko

KÚ KHK

Etická výchova – workshop: “Můj charakter”

Descartes, v. o. s., Svratouch

Biblioterapie ve výuce literatury na střední škole

KÚ KHK

Etická výchova a školní podvádění

Kaunas, Litva

Konference: Application of reading strategies in creating the learning process for children with hearing impairment

PPP Brno

Webinář  – Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro ŠPZ (on-line)

KMHK – Moravské předměstí

Rozvoj čtenářské gramotnosti 

Herman, Halda

Rodičovská bezradnost, procházka po vývoji dětí a dospívajících

V lavici s. r. o. 

Vývojová dysfázie prakticky

Infra

Rodina a MŠ – spolupráce nebo soupeření?

PROSTOR PRO, o.p.s.

Děti a emoce

NPI Praha ČR

Neurobiologie poruch autistického spektra a osob s NKS

SEV Sever, Horní Maršov

Konference Pět cest k wellbeingu skrze místně zakotvené učení

škola

Jarní inspiromat – Skills Builder

Klementinum Praha

Vzdělávací program: Návštěva pražských knihoven

V lavici s.r. o. 

Emotivní a zkratovité jednání u dětí

H-mat

Informatika s Emilem

Vše pro školky a jesle s.r.o.

Canva: pracovní listy a didaktické pomůcky

KÚ HK

Práce s třídním kolektivem

Taktik

Webinář Vykročte do 1. ročníku 

Tasov, Vysočina

Seminář Slepíši Tasov

Hogrefe, Praha

SON -R 2 – 7 diagnost. rozumových schopností

KÚ HK

Konference – Edukace bez indoktrinace

CKOP

Školení preventistů patologických jevů

Taktik

Webinář Hudební výchova

UHK

Kurz ELEMENTS OF AL

Pro Pedagog, z. s.

Well-being a zdravý životní styl – pitný režim a stravovací návyky v režimu školy

UHK

Vzdělávací program Tajemství úspěchu dítěte – dílčí funkce a jejich pozitivní rozvoj

UHK

Vzdělávací program Jak nám hra pomáhá při výuce angličtiny

Zámeček Pardubice

Soudobé dějiny: Jak učit o válce?

Cortex Academy (PhDr. Marja Volemanová, Ph.D)

Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace – NVS Pohybem se učíme

UHK

Online vzdělávací program EDUALL, téma: Jak na náročnou komunikaci s rodičem – 1. díl

Taktik

Webinář Hravý český jazyk a hravá čeština pro 1. stupeň

škola

Školení – virtuální realita – II. školení

UHK

Stream akademie – projekt E-bezpečí, název: Rizikové výzvy

V lavici s. r. o. 

Efektivní komunikace mezi učitelem a žákem

Taktik 

Webinář Čtenářská gramotnost pro 1. stupeň s Mgr. J. Vyplašilovou

První pomoc živě

První pomoc u dětí

Pro Pedagog, z.s.

Lázně Bělohrad

Pitný režim a strava pedagogů

Pevnost

Kurz českého znakového jazyka pro tlumočníky – tlumočení pro osoby se sníženými rozumovými schopnostmi

V lavici s.r.o.

Dětská jóga na období jara

CUA HK

Kreativní učení

AKL

Role klinického logopeda v intenzivní medicíně

škola

Mgr. V. Motlová

Seminář Cvičení pro lepší učení

CKOP

Metodické setkání – jak psát pedagogická hodnocení, IVP

RVP.cz

Formativní hodnocení v praxi MŠ

Mgr. Magda Munzarová

Výtvarný projev – 1. část

škola

Školení – virtuální realita (3D brýle) – I. školení

PPP Brno

Diagnostika školní připravenosti

Hogrefe, Praha

Vývojové škály Bayleyové

NPI ČZ Praha

Proškolení pracovníků SPC pro PUP MZ u žáků se SVP (zdravotním postižením)

Mgr. Petra Nejedlá

Školní zralost a motorika

Mgr. Zdeňka Sokolová

Jak pracovat s dítětem s PAS v předškolním věku

KÚ KHK

Poruchy příjmu potravy

vlavici.cz

Tipy na netradiční pohybové aktivity v MŠ a ŠD

VIS Plzeň

Zařazování nových potravin do spotřebního koše

KÚ KHK

Nové formy sexuálních projevů ve škole: pohlavní dystrofie, LGBTQ+, Queer seyualita a parafilie u dětí a dospívajících

Škola 

Evaluační systém MŠ

(metodické sdružení)

Škola 

Výtvarný projev – 2. část

Eduall

Jak komunikovat se “zlobivým” žákem

 

Mezinárodní program Les ve škole – webinář

Škola 

InspIS – školení vedoucích pracovníků MŠ

Krajský  úřad KHK

ETV: Myslím, tedy jsem.

Škola 

Pregramotnosti v MŠ

(metodické sdružení)

SVK HK

Lekce informačního vzdělávání

škola

Prezentace logopedických pomůcek

CKOP 

Odezírání u osob se SP

Krajský  úřad KHK

ETV: Cesty k morální gramotnosti

Descartes

Prázdniny a festivaly v anglicky mluvících zemích-Pohled na kulturu v anglicky mluvících zemích prostřednictvím každoročních svátků a festivalů. Jak můžeme tyto kulturní oslavy začlenit do výuky angličtiny.

SPC Brno

Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

Infra

Autismus II

Veřejný ochránce práv

 

Přístupnost škol žákům s SVP

dotazníkové šetření

NPI Praha

APIV A, Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem

Kongresové centrum Aldis, HK

XXII. Pediatrické dny

Krajský  úřad KHK

Konference: Mlčeti zlato aneb jak komunikovat složitá témata

Pro Pedagog, z.s.

Právní minimum pro ředitele a jejich zástupce

PASPARTA 

Logopedická prevence a péče

SPC Rukavička

 

Seminář – žáci s PAS

Recyklohraní, o.p.s.

EKOABECEDA pro klima

Školské zařízení pro DVPP HK

Psychické problémy u dětí  a žáků ve školním prostředí

SPC Rukavička

Práce s dětmi s PAS

SPC Rukavička

Práce s dětmi PAS

Zřetel

Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole

Krajský  úřad KHK

ETV: Prosociální chování v osobních vztazích

Zvědavé rodičovství

Emoční zrání a vývojová psychologie

Škola 

Výtvarný projev – 1. část

SPC Rukavička

Práce s dětmi s PAS

v SPC Rukavička

ZŠ Hovorčovice

Skills Builder (Podzimní inspiromat)

CKOP

Školení preventistů patologických jevů

vlavici.cz

Práce se žáky s psychickými problémy

NPI ČR

Canva pro pokročilé – Jak si vyrobit soubor pracovních listů pro děti v MŠ

SPC Rukavička

Práce s dětmi PAS v předškolním věku

SPC Rukavička

Práce s dětmi PAS

SPC Rukavička

Práce s dětmi PAS v předškolním věku

SPC Rukavička

Práce s dětmi PAS v předškolním věku

SPC Rukavička

práce s dětmi/žáky s PAS

vlavici.cz

Cyklus logopedické chvilky

Nadační fond Eduzměna

Dox

Praha 

konference “Eduzměna v poločase”

škola

samostudium – pg – podzimní prázdniny – Seznámení s školním preventivním programem ZŠ NKS, plánem ETV

škola

samostudium – Seznámení se  se školním preventivním programem, plánem ETV, aktivitami EVVO

MELCO spol. s r.o. Trutnov

VEMA – Personalistika základní

NPI HK

Pedagogické hodnocení a individualizace v MŠ

Klinika adiktologie 1. LF UK

Perspektivy a milníky rozvoje národního systému školské prevence rizikového chování

CVKHK 

Pracuji s dětmi s SVP

NPI ČR Praha

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince VI

Infra

Dítě s vývojovou dysfázií 

NPI Praha

Kurz pro začínající prac. SPC

škola

supervize v pedagogickém sboru

Krajský úřad KHK

konference Kapradí – účast koordinátorů EVVO

I.Haňavcová

školení 1. pomoci

Mgr. Eva Kolesová

Jak pracovat s dítětem s vývojovou dysfázií

Infra

Prožitkové učení v MŠ

Infra

Komunikační dovednosti v praxi

Infra

Učitelka je anděl! Ale především člověk!

CVHK

Začínám učit v MŠ

Klinika Logo z.s.

Logopedická konference – Když dítě nemluví plynule

Infra

Logopedie každý den cíleně a hravě

Infra

Jak přistupovat k dítěti s autismem

škola

Global Accelerator

Skills Builder – online spojení s organizátory, metodika

UHK

ETV –   práva a povinnosti žáků

KÚ KHK

Techambition – matematika

škola

Aplikace pro výuku matematiky – Techambition

NPI HK

WISC – Výcvik (Praha)

Orbi Pontes

Odborná konference “Dostupnost nástrojů efektivní komunikační podpory na jednotlivých stupních formálního vzdělávání dětí, žáků a studentů se SP” – Praha

Krajský  úřad KHK

Škola – místo, kam se těším (seminář na téma psychohygiena, supervize, inkluze a etická výchova v pedagogické praxi)

škola

školení první pomoci

   

INFRA

Komunikace s rodiči – zvládání obtížných situací u dětí

Vlavici.cz

Práce se žáky s psychickými problémy

CVKHK

Začínám učit v MŠ

INFRA

Efektivní komunikace  s rodiči při řešení konfliktních situací

INFRA

Jak nevychovat z dítěte oběť či agresora

Zřetel

Zdravotní tělesná výchova

O.S LOGO

Když dítě nemluví plynule

 

Hyperaktivita a poruchy chování

INFRA

Učitel je anděl, ale především člověk

INFRA

Autismus 2

INFRA

Komunikační dovednosti v praxi

INFRA

Jak přistupovat k dítěti s autismem 1

INFRA

Kognitivně behaviorální přístup v praxi pedagoga

INFRA

Prožitkové učení v MŠ

KHK

Techambition, novinky ve výuce matematiky

KHK

Škola, kam se těším

škola

kurzy ČZJ

škola

referentské ZK

Infra

Jak přistupovat k dítěti s autismem

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha – Radlice, PedF UK

Konference – Pražský logopedický den

RVP.cz

Relaxační aktivity pro děti předškolního věku

Mgr. Petra Nejedlá

Školní zralost a motorika

RVP.cz

Zahradnická terapie pro děti předškolního a mladšího školního věku

škola

kurz  ČZJ

Asociace rodičů a přátel nevidomých dětí

Konference SlaNeCzech – Pha

I.Haňavcová

Školení 1. pomoci

škola

Magic Box

Škola 

Práce se ŠVP

(metodické sdružení)

škola

Seminář – eTK, eŽK, web školy

škola

Seminář – žáci s NKS

škola

Seminář – distanční vzdělávání žáků

škola

Bakaláři

škola

Supervize 30h (Laxus)

škola

Adaptace metodiky Skills Builder do výuky

škola

kurz 1. pomoci pro zaměstnance školy

škola

BOZP, PO

MŠ Lentilka

BOZP a PO

2021/2022

   

Spolek AAK – Mgr. Bohdana Voříšková

Znak do řeči

CKOP

Školení pro AP/sluch

Descartes, vzděl. agentura

Stres a jeho zvládání

Počítačová služba, s. r. o.

MS-Excel – Vizualizace dat

CKOP

Zákon o pedagogických pracovnících

ICT KÚ

Digitalizační pomůcky pro MŠ

V lavici s.r.o – Praha

Dvouleté dítě v MŠ a jak s ním pracovat

V lavici s.r.o – Praha

Dítě mladší 3 let v MŠ

UHK, Etická výchova o.p.s.

“S Komenským škola jinak” – prof. J. Hábl

PF UK Praha

Aplikace metodiky Trénink jazykových schopností  podle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením

DVPP

Projektová výuka a únikové hry

UP Olomouc (Třebíč)

Metodika kariérového poradenství

CVKHK

Jak na projektovou výuku a únikové hry ve školách a školských zařízeních

Descartes, vzděl. agentura

Jak zavádět environmentální výchovu do výuky i života školy?

PF UK Praha

Trénink jazykových schopností  podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa

EKS, z. s.

Kariérové poradenství v praxi

CKOP

Školení AP/Zrak

CKOP

Školení AP/zrak

CKOP

Školení AP/zrak

Descartes, vzdělávací agentura

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení

MŠ Štfánikova-

Metodické setkání

iSophi

MŠ Štfánikova-

Metodické setkání

Směrnice MŠ

MŠ Šefánikova-

Metodické setkání

Evaluační proces v MŠ

CKOP

Školení AP – práce s dítětem s VS

MŠ Šefánikova-

Metodické setkání

Nový systém stravování

Počítačová služba, s. r. o.

Úprava a správa fotografií – bezplatné a on-line aplikace

CVKHK

Formativní hodnocení a jeho význam

CVKHK

Uvádím v MŠ – Psychohygienická a psychosomatická péče, sebereflexe

CKOP

Školení pro AP/sluch

EKS, z. s.

Úvod do problematiky kariérového poradenství

NPI –

Mgr. Lada Drimlová

Rozvoj logického myšlení – předmatematická gramotnost

online

Logopedická konference

 

VOKS školení

 

Rozvoj jazykových schopností

PdF UP Olomouc (Brno) Tyflosekce

Rozvoj žáka se ZP prostřednictvím prostorové orientace

Počítačová služba s. r. o.

MS Powerpoint – běžné úpravy

škola

CKOP školení Dítě s vadou sluchu

Descartes, vzděl. agentura

Competetions and Games in English Lessons

ZŠ logopedická

OPEN DYSLEXIC

ZŠ logopedická

Responzivní (formativní) hodnocení

Schola Empirica

Webinář Skills Builder

Vydavatelství Taktik

Občanská výchova s Robertem Čapkem

Pedagogické dny UHK

Formativní hodnocení

Haňavcová L.

Školení 1. pomoci u dětí v MŠ

CVKHK

Leváctví, lateralita u dětí v MŠ

CVKHK- P.Vávrová

Uvádím v MŠ – Teorie a praktický nácvik nástrojů motivace

Descartes, vzdělávací agentura

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení

PMeduca – P.Miltová

Respirační onemocnění u dětí předškolního věku – kdy do školky ano a kdy ne

PMeduca -P.Miltová

Podávání léků dětem ve vzděl. zařízení (webinář)

PMeduca – P.Miltová

Podávání léků a léčivých přípravků u dětí v MŠ

MŠ Štefánikova-

Metodické sdružení

Portfolium dítěte

MŠ Štefánikova-

Sdílení zkušeností

Návštěva v MŠ Pastelka, Pardubice

FN HK

Mezioborové konzilium

online

Školení jazykových kompetencí dle Elkonina

online

Týden mozku – sluch, řeč, mozek

škola

Náhled mezi pedagogy, kolegiální podpora

škola

Školení první pomoci

škola

Moderní učitel MŠ, nástroje motivace

NPI

IT

Nakladatelství Taktik

Čtenářská gramotnost na druhém stupni
– webinář 

UPCE

Konference UPCE, rovná práva studentů s SVP

škola

Problematika pedagogické intervence a její aplikace ve školách

I.Haňavcová

Školení 1. pomoci pro děti v MŠ

FFUK Praha

Distanční výuka neslyšících a nedoslýchavých žáků, výuka jazyků

MŠ Štefánikova-

Metodické sdružení

Zápis a vedení elektronických tříd. knih

MŠ Štefánikova-

Metodické setkání

Úprava systému vzdělávání v surdo tř.

A.Košťálová

Digitální únava očí (webinář)

Nakladatelství Taktik

Hudební výchova

Nakladatelství Taktik

Interaktivita hravě

MŠ Štefánikova-

Metodické sdružení

Práce s nadanými dětmi

online

Klima školy

Schola Empirica

webinář Skills Builder – Rozvoj měkkých dovedností u žáků se SVP, zkušenosti z Velké Británie

CVKHK

Práce s aplikacemi a jejich sdílení

ZŠ logopedická

Metodika ČT EDU

PMeduca – P. Miltová

Akutní parazitální onemocnění u dětí předškolního věku

FN HK

Mezioborové konzilium komunikace 

MŠ Štefánikova-

Metodické sdružení

Program – Správa MŠ

škola

Náhled mezi pedagogickými pracovníky

kolegiální podpora

webinář

Rozvoj čtenářské gramotnosti

PHONAK

Prezentace nových kompenzačních pomůcek pro klienty SP

CKOP

webinář

Terapie orální pozice

ZŠ logopedická

Seznámení s metodikou SEDUO, JSNS, ŠKOLA SNŮ

Sdružení SPLAV

Jak na logopedickou chvilku ve školní družině

SYPO

webinář

Komunikace  s rodiči – nejen při třídní schůzce

Pmeduca

webinář

Respirační onemocnění – rýma, kašel u dětí v MŠ

ZŠ logopedická

Aplikace psychologie ve výuce

Schola Empirica

Webinář Skills Builder

Sdružení SPLAV

Dítě s ADHD

Autoškola Šlechta

Školení řidičů 

ČJS JEP Královéhradeckého a Pardubického kraje

Konference České společnosti Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

ZŠ logopedická

Sdílená bílá tabule FLINGA

ZŠ logopedická

E-learning a hry pro zvládání agresivity

Jitka Pourová

Výuka čtení v češtině jako cizím jazyce (webinář)

Webinář- Mgr. Miltová

Nemocné dítě v MŠ, jak mluvit s rodiči

Národní ped. institut ČR v HK

KOSS k organizaci MZ a PŘ na SŠ žáků se SVP

MŠMT

Školení uzpůsobení podmínek MZ

škola

Školení řidičů

Cvkhk Štefánikova

Základní techniky práce s dítětem v krizi

Cvkhk Štefánikova

Moderní učitel MŠ aneb začínám v MŠ

ZŠ logopedická

Zkušební on-line výuka ve školním prostředí

Dovednosti pro 21. století

(webinář zdarma)

Škola, která podporuje talenty dětí

FNHK

Mezioborové konzilium komunikačních poruch 

MŠMT

Pražský logopedický den – logopedická konference

CKOP

Diagnostika žáka s logopedickým postižením

INFRA, s.r.o.

(webinář)

Dobře fungující týmy v práci škol

ZŠ logopedická

Metodika Ancient Earth

DVPP MŠMT

Percepční a motorická oslabení ve školní praxi

NIDV

(Pardubice)

Hospitace – součást řízení školy

Jitka Pourová

Výuka psaní v češtině jako cizím jazyce

UHK

Mezinárodní konference pro inkluzi osob se speciálními potřebami ICIPSEN

UHK a škola Štefánikova

Mezinárodní konference pro inkluzi osob se spec. potřebami – ICIPSEN

UHK

Mezinárodní konference pro inkluzi osob se spec. potřebami – ICIPSEN

Jamex Prideaux
Velká Británie

Webinář Skills Builder – on line setkání

Pmeduca

webinář

Dítě nechodí  do školky pořád, jen když je zdravé

INFRA, s.r.o.

(webinář)

Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole

škola

kurz ČZJ pro nové pedagogy

škola

kurz ČZJ pro nepedagogy

škola

kurzy ČZJ pro zaměstnance

INFRA, s.r.o.

(webinář)

Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti

INFRA

Schůzka metodiků prevence

SYPO

(webinář zdarma)

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti vedení školy

(21-48-13-WZUVES-01)

škola

BOZP, PO

ZŠ logopedická

Distanční vzdělávání žáků a Google Classroom

ZŠ logopedická

Logopedické vady u žáků naší školy a jejich vliv na proces vzdělávání.

škola

BOZP, PO

škola

BOZP, PO

škola

BOZP a PO

ZŠ logopedická

Seminář – metodika pro třídní učitele

Předškolní poradna – Marcela Zajícová

(webinář zdarma)

 

Metodické sdružení

 

Metodické sdružení

 

Školení – iSophi

Pedagogická diagnostika

 

 

RVP PV

 

ŠVP PV

 

Pedagogická diagnostika

2020/2021

NPI 

Využití robotických hraček v MŚ

CVKHK Mrázková (Náchod)

Stimulační program Maxík

ANEPL přednáška Paddy Ladd

,,Deafhood“ a vzdělávání Neslyšících.

Mgr. et Mgr.Kateřina Králová

Období vzdoru. Jak na zachvaty vzteku, aby přestaly

NPI: APIV

Možnosti následných aktivit po skončení KA5 v rámci projektu APIV A. Potřeby, priority, návrhy řešení, zdroje a možnosti další spolupráce

ANEPL přednáška Bc. et Bc. Kateřina Holubová 

Praktické využití online platformy ZOOM ve výuce

INFRA

Autismus II.

NPI

S pohádkou to dokážu

Bc. Jana Bartošová

Portfolio dítěte prakticky a smysluplně

UP Olomouc  Mgr.Markusová

Kurz braillova písma pro pedagogy MŠ, 

1. stupeň ZŠ a 

2. stupeň ZŠ

Mgr. Pavla Foster Skalová

Využití alternativní a augmentativní komunikace

Eva Včeličková

Portfolio dítěte prakticky a smysluplně

Bc. Vladimíra Lišková

Projekt Erasmus – výměna zkušeností, čerpání inspirace v zahraničí a jak rozvíjet své didaktické schopnosti

PhDr. a Mgr. M. Švandová, 

PhDr. a Mgr. S. Pekárková

iSophi-Efektivní příprava předškoláka na vstup do školy

PhDr. a Mgr. M. Švandová, 

PhDr. a Mgr. S. Pekárková

iSophi pedag. diagnostika školní zralosti v MŠ

Mgr. Šárka Smítková

Vývojová dysfázie

V lavici – Mgr. Okrouhlá

Úskalí práce asistenta pedagoga

Mgr. Markéta Olbertová

práce s Portfoliem v předškolním vzdělávání a propojení s formativním hodnocením

Mgr. et Mgr.Kateřina Králová

Jeden výchovný omyl, který dělá z vašeho dítěte sobce

ÚJKN

„Okna ÚJKN dokořán aneb co to tu pořád zkoumáme?“

NPI: APIV

Podpora kvality pregraduální přípravy v českém znakovém 

UHK

seminář „E-twinning“

NPI: APIV

Přednáška ,,Počáteční čtení v předškolním věku“, Zkušenosti asistenta pedagoga“ a Projektu APIV a Ka5 – popis Referenčních úrovní ČZJ“ 

Mgr. Alena Vlková

Jak pracovat s hyperaktivním dítětem

Mgr. Martina Švandová, Ph.D. a Mgr. Simona Pekárková Ph.D.

iSophi pedagog. diagnostika školní zralosti v MŠ

Šárka Miková (Teorie typů)

Co různé typy potřebují, aby se dobře a rády učily?

ANEPL 

V. setkání neslyšících pedagogů a lektorů

Mgr. Marcela Zajícová

Diagnostika školní zralosti pro učitelky MŠ

Jana Šestáková

Naučme děti přemýšlet

Mgr. Alena Vlková

Jak naučit dítě správně držet tužku – online webinář 

Mgr. Martin Kaliba

Vztahy mezi dětmi, třídní klima a práce s ním, prevence šikany

Mgr. Šárka Smitková

Rozvoj zrakové a sluchové percepce u dětí předškolního věku

PaedDr. Iva Tomášková

Rozvíjíme čtenářskou pregramotnost

Mgr. Hana Splavcová, Bc. Jana Smolková

Podmínky a realizace vzdělávání dvouletých dětí 

Mgr. Hana Splavcová

Realizace vzdělávání dvouletých dětí

Mgr. Jiřina Jehličková

Podpora při vzdělavání děti a žáků s naruš. ko. schopností

Mgr. Alena Vlková

Rozvoj jemné motoriky  – online webinář

Mgr. Lenka Bednářová – Dokládalová

Psychohygiena a time management pro rodiče v době pandemie

Mgr. Alena Vlková

Co má umět budoucí prvňáček

Jednota tlumočníků a překladatelů

Online seminář „Digitální minimalismus“

Mgr. Lenka Fialová Bauerová

Pomoc s přípravami na výuku pro začínající učitele

Mgr. Hana Splavcová, PhDr. Havlínová, Ph.D.

MŠ, 1.stupeň- Aby byl přechod dětí z mateřské školy do základní školy plynulý

psycholog Lukáš Dastlík

Jak na emoce a konflikty

Mgr. et Mgr. Katka Králová

„Dítě kouše, štípe, ubližuje: Jak včas zastavit jeho agresivní chování“

NPI: APIV A

Formální náležitosti česky psaného odborného textu a jeho překlad do českého znakového jazyka

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Sluch, poruchy sluchu a sluchové neuroprotézy – webinář v rámci festivalu Týden mozku (organizován Akademií věd ČR)

Mgr. Daniela Komárková

Jóga pro děti

Mgr. Zdeňka Wajdová

Jak souvisí pohyb s výslovností

Dr. Kate Rowley

Jazykový vývoj u neslyšících dětí

ANEPL – přednáška Dr. Kate Rowley 

Jazykový vývoj u neslyšících dětí

Mgr. Pavla Skalová

Nemluví a nemluví

Mgr.Soňa Procházková Dis.

Syndrom vyhoření dítěte aneb obnova Bezpečí

Mgr. Zuzana Žampachová

Podpora žáků s PAS

Dagmar Nebuželská

Jak nastavit výuku pro předškoláky – webinář

Magdalena Hojná

Kouzelná arteterapie – webinář

Magdalena Hojná

Kouzelná arteterapie – webinář

Magdalena Hojná

Kouzelná arteterapie- webinář

p. Okluský

Znovu se učím slyšet – webinář (záznam)

Lenka Héčková a Tomáš Machalík

Jak dnes může škola podpořit rodiče dětí se SVP – webinář (záznam)

Mgr. Ing. Kvetoslava Drážovská

Inspirace pro distanční aktivity pro mateřské školy

Mgr. Ing. Kvetoslava Drážovská

Inspirace pro distanční aktivity pro mateřské školy

Mgr. Ing. Kvetoslava Drážovská

Inspirace pro distanční aktivity pro mateřské školy

Centrum dopravního výzkumu

Dopravní výchova pro MŠ

Mgr. Radana Mikšová

webinář Podpora dětí s OMJ v MŠ distanční formou 

– webinář

Instituto Cervantes, Praha

španělština B2 (60 hod.)

ANEPL přednáška Hilde Verhelst

Výuka neslyšících dětí a práce s knížkou pro děti – jak na to?

Gymnázium pro zrak. postižené (Praha)

Den otevřených dveří (online)

KHK

Videokonference pro SPC

MAP II

Paměťové techniky, webinář

ANEPL přednáška Delfina Aliaga Emetrio

Nemanuální chování – kdy, co a jak učit?

UHK

konference Informatické myšlení

NPI: APIV A

Validace referenčního rámce pro znakové jazyky

GoReact

programy – distanční vzdělávání

Tim Curry, M.S., B.S. vedoucí VOŠ

Google Classroom – distanční vzdělávání

škola

kurz ČZJ pro nové pedagogy

Instituto Cervantes, Praha

španělština B1 (60 hod.)

GoReact

programy – distanční vzdělávání

Tim Curry, M.S., B.S. vedoucí VOŠ

ZOOM – distanční vzdělávání

NPI: APIV A 

Web s rozsáhlým obsahem ve znakovém jazyce výzvy a příležitosti

MŠ Lentilka – Holečková

školení BOZP a PO

Školské zař. pro další vzdělávání ped.

(Štefánikova, HK)

pracujeme s předškolákem s ADHD

Mgr. Schwab

Distanční výuka

ATIV

Hygienické minimum (kuchařky)

Metodická podpora sítě inkluzivních škol

Katalog podpůrných opatření

Metodická podpora sítě inkluzivních škol

Revize katalogů podpůrných opatření

UHK

MS Teams – distanční vzdělávání

Mgr. Přívratská

Výuka na dálku

Iveta Haňavcová

školení 

1. pomoci

Zdravotni klaun o.p.s.

Slapstick in an Actor’s Life

škola

referenční zkoušky řidičů

Tim Curry, M.S., B.S. vedoucí VOŠ

prostředí pro distanční vzdělávání

Kurzy ČZJ

všichni zaměstnanci

škola

BOZP a PO zaměstnanců