Vzdělávání pedagogů

Kurzy českého znakového jazyka pro pedagogy školy
2017, 2018, 2019, 2020,
Kurzy českého znakového jazyka pro nepedagogy školy
2017, 2018, 2019, 2020
Kurzy českého jazyka pro neslyšící pedagogy školy
2018, 2019, 2020

2019/2020

NPI ČR

 • test MABC 2
 • legislativa pro SPC
 • fonematické rozlišování hlásek

DYS-centrum Praha

 • žák ZŠ s vývojovou dysfázií
 • Dyskorunka

Hradecký venkov – MAP Vzdělávání
Workshop: Čtenářské dílny – Podpora čtenářského zájmu u dětí

PPP Brno
diagnostika SPU pro pracovníky SPC

NAUTIS, z.ú.

 • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí a dospělých s AS a s vysoce funkčním autismem
 • využití motivace při vzdělávání

2018/2019

NÚV

 • děti a žáci s OMJ
 • revize RVP ZV
 • metodický seminář – výkaznictví v SPC

NIDV
výchova a vzdělávání dětí s autismem

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK

 • ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou
 • speciální práce s textovým a tabulkovým procesorem
 • práce pedagoga s rizikovými faktory ve výchovně vzdělávacím procesu

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 • CORINTH – interaktivní učebna
 • stáž ve Finsku pro pedagogy

ANEPL
vzdělávání lektorů a učitelů ČZJ

Oční optika LK Brno
Ortoptika a komplexní péče – mezioborová spolupráce

Raná péče EDUCO, Zlín
Mezinárodní workshop “Tým okolo dítěte”

2017/2018

NIDV

 • změny zákonů ve školství, akreditace mŠMT
 • GDPR, akreditace MŠMT
 • metodické setkání pracovníků SPC
 • ProSOUND Praha – novinky v audio kompenzaci
 • systém hodnocení a sebehodnocení zaměstnanců školy
 • Kalokagathie s.r.o.- ústí hygiena u dětí
 • Aplikace podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností
 • NÚV Praha – Triáda (asistent pedagoga – třídní učitel – rodič)

NÚV Praha – diagnstika učebních stylů

 • diagnostika specifických poruch učení u adolescentů
 • orientační logopedické vyšetření I., II.

ORL sympozium, HK
mezioborová spolupráce v péči o nedoslýchavé děti

Asociace Misa ČR – Mgr. Z. Kazdová
Aktivizační cvičení ve školkách a školách (masáže děti dětem)

Mgr. M. Křivková
podpora správného rozvoje řeči, prevence v mateřských školácj

Dyscentrum Praha
Žák s vývojovou dysfázií

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK

 • náměty k rozvíjení řeči v mateřské škole
 • dítě s opožděným vývojem řeči v MŠ
 • rizikové chování žáků
 • rozvoj grafomotoriky v období přípravy na psaní
 • náměty na práci s dětmi s vadami řeči
 • dynamická diagnostika dílčích zrakových oblastí nástrojem IN –SIGHT

VOŠ, SŠ zdravotní, Hradec Králové
školení v první pomoci

KAP Královéhradecký kraj
skupinové kariérové poradenství v rámci školy pro výchovné poradce

2015/2016

Kurzy českého znakového jazyka
určeno pro pedagogy; leden – červen 2016; jazykové vzdělávání

Podpora konstruktivního myšlení žáků prostřednictvím práce se stavebnicemi a hlavolamy
určeno pro pedagogy 1. stupně; září – prosinec 2015; rozvoj profesních dovedností

Inspiromat nápadů pro práci s textilem a modelovacími hmotami ve škole
určeno pro pedagogy 2. stupně; září – prosinec 2015; rozvoj profesních dovedností

Netradiční využití kovů a přírodních materiálů při práci se žáky ve škole
určeno pro pedagogy; září – prosinec 2015; rozvoj profesních dovedností

Matematika podle profesora Hejného
určeno pro pedagogy 1. stupně; leden – březen 2016; jazykové vzdělávání

Blenden learning
určeno pro pedagogy; leden – březen 2016; jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání, OPVK
určeno pro pedagogy; září – prosinec 2015; jazykové vzdělávání

Matematické prostředí v metodě profesora Hejného
určeno pro pedagogy 1. stupně; leden – březen 2016; rozvoj profesních dovedností

Slovní úlohy metodou profesora Hejného
určeno pro pedagogy 1. stupně; leden – březen 2016; rozvoj profesních dovedností

Matematika profesora Hejného v MŠ
určeno pro pedagogy MŠ; leden – březen 2016; rozvoj profesních dovedností

Aplikace EtV v praxi
určeno pro koordinátory EtV; září – prosinec 2015; podpora vzdělávání v rámci EtV

EtV semináře pro sborovny
určeno pro pedagogy 1. a 2. stupně; září – listopad 2015; podpora vzdělávání v rámci EtV

EtV v MŠ
určeno pro pedagogy MŠ; září 2015; podpora vzdělávání v rámci EtV

Vývojová dysfázie
určeno pro pedagogy 1. a 2. stupně; listopad 2015; metodika školní práce

Lehká mozková dysfunkce
určeno pro pedagogy 1. a 2. stupně; listopad 2015; metodika školní práce

Balbuties
určeno pro pedagogy 1. a 2. stupně; únor 2016; metodika školní práce u dětí s koktavostí

Aspergerův syndrom
určeno pro pedagogy 1. a 2. stupně; únor 2016; metodika školní práce u dětí s AS

Komunikace s rodičem dítětem se zdravotním postižením
určeno pro pedagogy 1. a 2. stupně; květen 2016; praktické ukázky, návody, rady

Prostředky AAK v polytechnické výchově v MŠ
určeno pro pedagogy MŠ; září 2015; rozvoj profesních dovedností

Metoda Dobrého startu v MŠ
určeno pro pedagogy MŠ; září 2015; rozvoj profesních dovedností

Školský zákon
určeno pro pracovníky SPC; listopad 2015, prosinec 2015; metod.inkluz. vzdělávání

Referenční zkoušky pro řidiče služebního auta
určeno pro pedagogy úseků; září 2015; rozvoj profesních dovedností

Konference Inkluzivní vzdělávání neslyšících, organizoval Asnep ve spolupráci se školou, UHK
určeno pro pedagogy všech úseků; září 2015; rozvoj profesních dovedností

Preventivní program – Agresor ve škole, Policie ČR
určeno pro pedagogy a nepedagogy školy; srpen 2015; rozvoj profesních dovedností

Školení BOZP a PO
určeno pro pedagogy a nepedagogy školy; září 2015; podpora bezpečnosti

Inkluzivní vzdělávání neslyšících, PS ČR
určeno pro pedagogy; únor 2016; inkluze