Projekty

Digitalizujeme školu: realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1

publicita

Publicita

Doučování žáků škol: realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Šablony pro SŠ a VOŠ II


Sociální služby

Raná péče –finanční podpora z MPSV
Tlumočnické služby – finanční podpora z KHK

Mezinárodní projekt Erasmus – Spread the sign – 360°, mezinárodní slovník národních variant znakových jazyků, projekt má 32 partnerů, naše škola zastupuje v projektu Českou republiku

Program Erasmus + Programme for implementation of the International Vizual Cultural Centre of the Deaf, mezinárodní projekt, spolupráce a výměna pedagogů

Program Erasmus + školní vzdělávání, zahraniční setkávání žáků základní školy
Partneři: Litva, Lotyšsko

Projekt APIV – podpora žáků se sluchovým a těžkým  komunikačním handicapem

OP Potravinová pomoc dětem, školní stravování zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin

Projekt Šablony SŠ a VOŠ II

Projekt Společné vzdělávání – šablony MŠ a ZŠ

Sociální služby

Raná péče – finanční podpora z MPSV
Tlumočnické služby – finanční podpora z KHK
realizace 2019

„Etika se nás týká „ –  mimořádný účelový příspěvek KHK
realizace 2019

Polytechnické vzdělávání – nákup stavebnic robotů pro rozvoj zájmu o robotické inženýrství, porozumět základům robotiky a zvládnout základní princily jednoduchého programování. Nákup pomůcek pro výuku fyziky pro témata – magnetismus  a gravitace
realizace 2019

Nákup stavebnic:
LEGO Mindstorms základní sestava
ROBOT Ozorobot Evo
Bee-Bot včelka
Geomax Box
Stavebnice Ubtech Jimu Robot Investor Kit
realizace 2019

Program Erasmus – vzdělávání pedagogických pracovníků školy
realizace 2017

Projekt prevence rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže
realizace 2017

2015/2016

ERASMUS+
Evropa a jazyková rozmanitost
Projekt vznikl v kontextu aktivit naší organizace a v souladu s EUDP organizace – zkvalitnit jazykové vzdělání žáků v odborném vzdělávání. Cílem vzdělávání mladých neslyšících je zajistit jejich vzdělanost, kvalifikovanost , zabránit jejich nezaměstnanosti, která vede k vyčlenění mladých lidí ze společnosti, následné závislosti na sociálních dávkách. Mobilit se zúčastnili slyšící a neslyšící speciální pedagogové.

Popis aktivit: odborná příprava pedagogů ve strukturovaném jazykovém kurzu – slyšící a neslyšící speciální pedagogové jazykových a odborných předmětů v oborech, které škola vyučuje.
Účastníci posílili jazykové kompetence v anglickém jazyce, získali znalosti a dovednosti v metodických postupech a vizualizovaných přístupech ve výuce, posílili svoji jazykovou odbornost
Strukturovaný jazykový kurz byl vybrán v instituci, která se věnuje výuce cizinců a pro výuku musí využívat především vizualizaci, nemůže se ve výuce opřít o znalost přirozeného jazyka. To je přístup, který je velmi podobný výuce osob SP.

APIV – podpora dětí/žáků se sluchovým a komunikačním handicapem
Projekt je financován Evropskou unií.
Projekt má 4 aktivity, které zajišťují podporu inkluzivního vzdělávání dětí a žáků s e sluchovým a těžkým komunikačním handicapem.

Podpora střední a vyšší odborné školy
Projekt je financován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, aktivity rozvíjející ITC.

Společné vzdělávání
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, , usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

V evropském projektu, který je zaměřen na bilingvální vzdělávání neslyšících dětí jsme jako jediná škola zastupovali ČR. V září 2016 bude projekt hodnocen ve Vídni. Více informací na www.univie.ac.at/designbilingual/

Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefánikova 549, CZ.1.13/4.2.00/21.01124
V září 2013 byla zahájena realizace projektu, který zkvalitní materiálové podmínky pro vzdělávání neslyšících v dřevařských oborech, které jsou jedinými v ČR pro neslyšící žáky. Cílem projektu je vybavit neslyšící žáky teoretickými a praktickými dovednostmi, které jim umožní rovnoprávný vstup na trh práce, usnadní jim plnou integraci do majoritní společnosti a sníží se tím riziko jejich nezaměstnanosti… Celá zpráva ze dne 30. 6. 2014 ke stažení zde 

Podpora technických a jazykových dovedností, CZ.1.017/1.1.00/57.0956, výzva č. 57.
Projekt byl zaměřen na rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy,  rozvoj technických dovedností žáka na druhém stupni ZŠ, Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v AJ s využitím ICT formou blended learningu , rozvoj individuálních ústních komunikačních dovednost žáků v AJ formou blended learningu.

Projekt Jazyk pro neslyšící, CZ.1.07/1.1.00/56.2539
Projekt byl zaměřen na realizaci dvou čtenářských dílen jako prostředku ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, dále byl realizován zahraniční jazykový kurz pro učitele a 3  zahraniční jazykově-vzdělávací kurzy pro žáky se sluchovým a řečovým handicapem.
Projekt etická výchova podpořený nadací Josefa Luxe, 2015 Nadace Josefa Luxe ocenila přístup naší školy k etické výchově, podporu získali i pedagogové, kteří se výuce etické výchovy věnují.

Projekt Adventní koncerty 2014, Česká televize. Z Adventních koncertů v roce 2014 byl podpořen projekt Jablíčko II., který je zaměřen na nejmenší neslyšící děti a vytváří ubytování nejmenších dětí v bytě v centru města. Byt Jablíčko II. je již druhým bytem v centru města, kde jsou ubytovány nejmenší děti v prostředí, které připomíná jejich domov. Byt Jablíčko II. Se v tuto dobu rekonstruuje. Více informací najdete v sekci Ubytování/ JablíčkoI., JablíčkoII..

Nadace Via, grantová výzva Mluvme spolu – T Mobilu,  podpořila projekt s názvem Mámo, táto mluvme spolu, číslo projektu FTM2014 3232. Projekt je podpořen prostřednictvím našeho sdružení/spolku a trvá  3 roky. Cílem jsou   aktivity, které jsou  zaměřeny na společné setkávání neslyšících a slyšících  rodičů, odborné přednášky na témata, která rodiče zajímají. Pro děti je připraven zábavný program, který je doplněn o individuální logopedickou péči.

ERA pomáhá regionům, podpořila náš projekt Výchova k zodpovědnému životu neslyšících dětí. Projekt je podpořen prostřednictvím sdružení/spolku a je zaměřen  na otázky spojené se sexuálním životem neslyšících dětí, ve věku od deseti let výše.

Mezinárodní projekt národních variant znakových jazyků s názvem SPREADTHESIGN. Naše škola jako jediná zastupuje Českou republiku. Více informací naleznete na www.spreadthesign.com. Výstupy projektu jsou dosažitelné zdarma na internetu i přes mobilní aplikace.

Zájmová činnost se žáky mimo vyučování z dotačního programu Královéhradeckého kraje – Čtvero ročních období.

Etická výchova ve školách z dotačního programu Královéhradeckého kraje – Co (ne)chceš, aby dělali tobě (ne)dělej druhým.

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 , poskytovatel dotace MŠMT, Pískání a bubnování, to je pane poslouchání! – 60 000,- Kč

Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015, poskytovatel dotace MŠMT, Myslíte, že se naší školy etika netýká?

Rozvojový program MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů na rok 2015.

Rozvojový program MŠMT „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015“, Klokanův kufr.

Rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015.