Přijímací řízení

Střední škola je jedinou školou v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, jejímž hlavním cílem je vzdělávání žáků se sluchovým postižením – viz zřizovací listina školy. Vzdělávání v některých oborech pro tyto žáky poskytujeme jako jediní v celé ČR. Sluchově postiženým žákům je přizpůsobena výuka.

Škola je zřízena na základě ustanovení § 16 odst. 4 školského zákona.

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 do maturitních oborů a nástavbového maturitního oboru:

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

64-41-L/51 Podnikání – nástavbový obor pro absolventy oborů „H“

V rámci prvního kola přijímacího řízení uchazeči vykonají přijímací zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška
• český jazyk a literatura
• matematika

Podmínky přijímací zkoušky budou uzpůsobeny na základě doporučení školských poradenských zařízení potřebám jednotlivých uchazečů (úprava testu, navýšení času, tlumočení do znakového jazyka…)

Termíny přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení:

1. termín – 12. 4. 2024
2. termín – 15. 4. 2024

Náhradní termíny – 29. a 30. 4. 2024

Způsob přihlašování

Uchazeči podají vyplněnou přihlášku ke vzdělávání jednou ze tří forem podání přihlášky:

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita),
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému,
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami, 

do 20. 2. 2024.

Součástí přihlášky jsou tyto doklady:

 • hodnocení na vysvědčeních z posledních dvou ročníků předchozího vzdělávání – formulář vystavený základní školou nebo kopie vysvědčení – platí pro obory Předškolní a mimoškolní pedagogika
  a Reprodukční grafik pro média,
 • doklad o splnění povinné školní docházky – platí pro obory předškolní a mimoškolní pedagogika
  a Reprodukční grafik pro média. Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky tento doklad nebyl vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.
 • doklad o dosažení stupně středního vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání – platí pro obor Podnikání. Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky tento doklad nebyl vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení,
 • žádost zákonného zástupce/zletilého žáka o zařazení žáka do střední školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona (dokument ke stažení ve formátu MS Word),
 • doklady, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (umístění v olympiádách, soutěžích vědomostního, výtvarného, nebo sportovního charakteru, docházka do ZUŠ, …).

Formulář přihlášky a informace k vyplňování přihlášky najdete např. na https://www.prihlaskynastredni.cz/

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kritéria pro přijetí ke studiu a jejich hodnocení
(dokument ke stažení ve formátu PDF )

Počet přijímaných uchazečů: 4
Z hlediska zdravotní způsobilosti obor není vhodný pro uchazeče s prognosticky závažnými poruchami mechanizmu imunity, se závažnými duševními nemocemi a poruchami chování (Nařízení vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání). Ke studiu jsou přednostně přijímáni uchazeči se sluchovým postižením.

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

Kritéria pro přijetí ke studiu a jejich hodnocení
(dokument ke stažení ve formátu PDF )

Počet přijímaných uchazečů: 7
Z hlediska zdravotní způsobilosti obor není vhodný pro uchazeče s prognosticky závažnými poruchami vidění, zorného pole nebo barvocitu. (Nařízení vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání) Ke studiu jsou přednostně přijímáni uchazeči se sluchovým postižením.

64-41-L/51 Podnikání

Kritéria pro přijetí ke studiu a jejich hodnocení
(dokument ke stažení ve formátu PDF )

Počet přijímaných uchazečů: 10
Z hlediska zdravotní způsobilosti je obor Podnikání bez zdravotního omezení. Ke studiu jsou přednostně přijímáni uchazeči se sluchovým postižením.


Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 do oborů „H“ a „E“

Termíny přijímacího řízení v rámci prvního kola:

1. termín – úterý 26. 3. 2024
2. termín – úterý 27. 3. 2024

Způsob přihlašování

Uchazeči podají vyplněnou přihlášku ke vzdělávání jednou ze tří forem podání přihlášky:

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita),
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému,
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami, 

do 20. 2 2024.

Součástí přihlášky jsou tyto doklady:

 • hodnocení na vysvědčeních z posledních dvou ročníků předchozího vzdělávání – formulář vystavený základní školou nebo kopie vysvědčení – platí pro obor Reprodukční grafik,
 • doklad o splnění povinné školní docházky. Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky tento doklad nebyl vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení,
 • žádost zákonného zástupce/zletilého žáka o zařazení žáka do střední školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona (dokument ke stažení ve formátu MS Word),
 • doklady, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (umístění v olympiádách, soutěžích vědomostního, výtvarného, nebo sportovního charakteru, docházka do ZUŠ, …).

34-53-H/01 Reprodučkní grafik

Kritéria pro přijetí ke studiu a jejich hodnocení
(dokument ke stažení ve formátu PDF )

Počet přijímaných uchazečů: 7

33-56-H/01 Truhlář

Kritéria pro přijetí ke studiu a jejich hodnocení
(dokument ke stažení ve formátu PDF )

Počet přijímaných uchazečů: 7

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář (Umělecký truhlář)

Kritéria pro přijetí ke studiu a jejich hodnocení
(dokument ke stažení ve formátu PDF )

Počet přijímaných uchazečů: 2

65-51-H/01 Kuchař – číšník (Kuchař)

Kritéria pro přijetí ke studiu a jejich hodnocení
(dokument ke stažení ve formátu PDF )

Počet přijímaných uchazečů: 10

29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce)

Kritéria pro přijetí ke studiu a jejich hodnocení
(dokument ke stažení ve formátu PDF )

Počet přijímaných uchazečů: 1