Přijímací řízení

Střední škola poskytuje střední vzdělávání podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky se sluchovým postižením a souběžným postižením více vadami, po individuální konzultaci příp. pro ostatní žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 do maturitních oborů a nástavbového maturitního oboru:

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

64-41-L/51 Podnikání – nástavbový obor pro absolventy oborů „H“

V rámci prvního kola přijímacího řízení uchazeči vykonají přijímací zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška
• český jazyk a literatura
• matematika

Podmínky přijímací zkoušky budou uzpůsobeny na základě doporučení školských poradenských zařízení potřebám jednotlivých uchazečů (úprava testu, navýšení času, tlumočení do znakového jazyka…)

Termíny přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení:

1. termín – 13. 4. 2023
2. termín – 14. 4. 2023

Náhradní termíny – 10. a 11. 5. 2023

Způsob přihlašování

Uchazeči podají vyplněnou přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole na adresu školy

do 1. 3. 2023.

Součástí přihlášky jsou tyto doklady

 • vysvědčení z posledních dvou ročníků (nebo ověřené kopie), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy, i po splnění povinné školní docházky, tyto doklady nemusí být součástí přihlášky, pokud je klasifikace z příslušných ročníků vyplněna na přihlášce a ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
 • Uchazeči o nástavbové studium dokládají doklad o získání středního vzdělání s výučním listem. Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky tento doklad nebyl vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (vyplní lékař na přihlášku do pole s názvem Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání)
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení
 • žádost zákonného zástupce/zletilého žáka o zařazení žáka do střední školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • doklady, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (umístění v olympiádách, soutěžích vědomostního nebo výtvarného charakteru, …)
 • Informace k vyplňování přihlášky najdete např. na http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Kritéria pro přijetí a jejich hodnocení:

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky
  • český jazyk a literatura – max. 50 b (minimální počet bodů pro přijetí 10 b)
  • matematika – max. 50 b (minimální počet bodů pro přijetí 5 b)
 • výsledky předchozího vzdělávání (známky na vysvědčení) – max. 30 b
 • motivační pohovor (zájem o obor, orientace v problematice sluchového postižení) – max. 30 b
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (umístění v olympiádách a soutěžích vědomostního charakteru, …) – max. 6 b

Uchazeč může získat maximálně 166 bodů.
Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů.
Pokud nebude po skončení prvního kola přijímacího řízení naplněn předpokládaný stav žáků, vyhlásí ředitelka školy další kola přijímacího řízení.

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Počet přijímaných uchazečů: 13
Z hlediska zdravotní způsobilosti obor není vhodný pro uchazeče s prognosticky závažnými poruchami mechanizmu imunity, se závažnými duševními nemocemi a poruchami chování (Nařízení vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání). Ke studiu jsou přednostně přijímáni uchazeči se sluchovým postižením.

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

Počet přijímaných uchazečů: 7
Z hlediska zdravotní způsobilosti obor není vhodný pro uchazeče s prognosticky závažnými poruchami vidění, zorného pole nebo barvocitu. (Nařízení vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání) Ke studiu jsou přednostně přijímáni uchazeči se sluchovým postižením.

64-41-L/51 Podnikání

Počet přijímaných uchazečů: 10
Z hlediska zdravotní způsobilosti je obor Podnikání bez zdravotního omezení. Ke studiu jsou přednostně přijímáni uchazeči se sluchovým postižením.


Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 do oborů „H“ a „E“

Termíny přijímacího řízení v rámci prvního kola:

1. termín – pondělí 24. 4. 2023
2. termín – úterý 25. 4. 2023


Uchazeči podají vyplněnou přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole na adresu školy

do 1. 3. 2023.

Součástí přihlášky jsou tyto doklady

 • vysvědčení z posledních dvou ročníků (nebo ověřené kopie), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy, i po splnění povinné školní docházky, tyto doklady nemusí být součástí přihlášky, pokud je klasifikace z příslušných ročníků vyplněna na přihlášce a ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (vyplní lékař na přihlášku do pole s názvem Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání)
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení
 • žádost zákonného zástupce/zletilého žáka o zařazení žáka do střední školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • doklady, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (umístění v olympiádách, soutěžích vědomostního nebo výtvarného charakteru, …)
 • Informace k vyplňování přihlášky najdete např. na http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Obory „H“

34-53-H/01 Reprodučkní grafik

 • ve školním roce 2023/2024 nebude 1. ročník tohoto oboru otevřen

33-56-H/01 Truhlář

 • Počet přijímaných uchazečů: 7

33-56-H/01 Umělecký truhlář a řezbář (Umělecký truhlář)

 • Počet přijímaných uchazečů: 5

65-51-H/01 Kuchař – číšník (Kuchař)

 • Počet přijímaných uchazečů: 7

29-53-H/01 Pekař

 • ve školním roce 2023/2024 nebude 1. ročník tohoto oboru otevřen

29-54-H/01 Cukrář

 • Počet přijímaných uchazečů: 7

69-51-H/01 Kadeřník

 • ve školním roce 2023/2024 nebude 1. ročník tohoto oboru otevřen

V rámci přijímacího řízení u oborů „H“ uchazeči vykonají:

 • orientační profesní pohovor – (max. 30 bodů)
  Kritéria pro přijetí:
 • výsledky přijímacího pohovoru – max. 30 bodů
 • výsledky předchozího vzdělávání – max. 10 bodů
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – max. 10 body
  Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů.
  Minimální hranice pro přijetí uchazeče ke studiu je dosažení 25 bodů z celkového počtu 50 bodů.

Obory „E“

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářská výroba)

 • Počet přijímaných uchazečů: 5

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)

 • Počet přijímaných uchazečů: 5

29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce)

 • Počet přijímaných uchazečů: 5


V rámci přijímacího řízení u oborů „E“ uchazeči vykonají:

 • orientační profesní pohovor – (max. 30 bodů)

Kritéria pro přijetí:

 • výsledky přijímacího pohovoru – max. 30 bodů
 • výsledky předchozího vzdělávání – max. 10 bodů
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – max. 10 body

Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů.
Minimální hranice pro přijetí uchazeče ke studiu je dosažení 25 bodů z celkového počtu 50 bodů