Přijímací řízení

Termín odevzdání přihlášek

do 14. května 2021 (1. kolo)
do 31. května 2021 (2. kolo)
prodlouženo do 11. 6. 2021

do 25. června 2021 (2.B kolo)
do 09. srpna 2021 (3. kolo)

do 18. září 2021 (4. kolo)
do 4. října 2021 (5. kolo)

 • Přihlášku zašlete poštou na adresu školy nebo odevzdejte osobně v kanceláři školy.

Termín přijímacích zkoušek

 • 1. kolo
  02.–03. června 2021 (svůj termín zkoušky se uchazeč dozví dopisem nejpozději 14 dní před datem konání zkoušky)
 • 2. kolo
  15. června 2021
 • 2.B kolo 28. června 2021
 • 3. kolo
  26. srpna 2021
 • 4. kolo
  22. září 2021
 • 5. kolo
  13. října 2021

Postup přijetí ke studiu

 • vyplnit a podepsat přihlášku
 • zaslat přihlášku s požadovanými přílohami na adresu školy (viz http://neslhk.com/kontakty/ – na obálku uveďte “VOŠ – přihláška ke studiu”.
 • úspěšně absolvovat přijímací řízení

Pokud uchazeč nezašle některou z požadovaných příloh nebo na vytisknuté přihlášce ke studiu chybí podpis, přihláška není přijata.

Požadované přílohy přihlášky

 • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (V případě, že uchazeč o studium bude maturovat po termínu podání přihlášky ke studiu, zašle ověřenou kopii maturitního vysvědčení poštou ihned po jeho obdržení, nejpozději ji však doloží před přijímací zkouškou)
 • Vlastnoručně podepsaný strukturovaný životopis
 • Motivační dopis: cca 1 normostrana, zamyšlení nad tématy:
  1) Proč jsem se rozhodl studovat tento obor
  2) Jak si představuji svoje budoucí uplatnění
 • Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti (součást formuláře přihlášky)
 • Foto průkazového formátu

Zdravotní způsobilost: uchazeč nesmí trpět závažným duševním onemocněním, poruchami chování a omezením hybnosti horní poloviny těla vč. hybnosti obličejových svalů, zdravotní stav je kompetentní posoudit příslušný registrující lékař.

Přijímací zkouška

Zkouška jednokolová – 2 části v jednom dni

 • písemný test
 • individuální pohovor

Bodové hodnocení

 • Písemný test: 0–50 bodů
 • Vyhodnocení osobních materiálů a individuální pohovor: 0–50 bodů

Hranice úspěšnosti je alespoň 60 bodů celkem z obou částí.

Modifikace přijímacích zkoušek s ohledem na speciálně vzdělávací potřeby je možná po předložení lékařské zprávy a na základě individuální domluvy s vedoucím úseku VOŠ.

Písemný test

Písemný test má za cíl zjistit zejména úroveň všeobecných znalostí a studijních předpokladů uchazečů. Při přípravách na tuto část doporučujeme vycházet z https://www.scio.cz . Jelikož tlumočnictví pracuje s českým znakovým i českým jazykem, bude se testovat i porozumění krátkého textu v češtině. V testu bude také několik otázek zjišťujících přehled v základních pojmech ohledně komunity a kultury Neslyšících a tlumočení znakového jazyka. Doporučené prameny pro přípravu na tuto část uvádíme níže.

Pohovor

Pohovor navazuje na výsledky písemného testu. Zkoušející mohou klást doplňující otázky. Předpokládá se také krátký rozhovor o motivačním dopisu zaslaném spolu s přihláškou. Neočekává se předchozí znalost českého znakového jazyka. Základní povědomí o této oblasti je výhodou.

Zdroje pro přípravu na přijímací zkoušku

Nejedná se o povinnou literaturu, tento seznam slouží jako doporučení pro přípravu. V případě nedostupnosti literatury je možné čerpat z informací na níže uvedených webových stránkách.

ČEŇKOVÁ, I. Úvod do teorie tlumočení. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.101 s. ISBN 978-80-87153-74-1.

ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K. Specifika tlumočení pro neslyšící. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 1 sv., 1 DVD-ROM. 61 s. ISBN 978-80-87153-59-82.

HOMOLÁČ, J. (ed.) Komunikace neslyšících, sociolingvistika (antologie textů). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. ISBN 80-85899-40-X.

HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Praha: FRPSP, 1999. ISBN 80-7216-075-3

KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – kultura neslyšících. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

LANE, H. Pod maskou benevolence. Zneschopňování neslyšící komunity. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2449-5.

ZAHUMENSKÁ, J.; DINGOVÁ, N.; HORÁKOVÁ, R. Specifika tlumočení ve vzdělávání. 1. vyd., Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

Elektronický časopis Komoří bulletin – elektronický časopis České komory tlumočníků znakového jazyka dostupný na http://www.cktzj.com/dokumenty

Zákon č. 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
Pořad České televize Televizní klub neslyšících
Pořad České televize Zprávy v českém znakovém jazyce

www.asnep.cz
www.pevnost.comwww.trojrozmer.cz

www.cktzj.com

www.ruce.cz
www.tichezpravy.cz
www.scio.cz
ujkn.ff.cuni.cz