Přijímací řízení

Termíny pro podání přihlášky pro šk. rok 2024/2025

pro 1. kolo do 23. května 2024
pro 2. kolo do 6. června 2024
pro 3. kolo do 14. června 2024
pro 4. kolo do 22. srpna 2024
pro 5. kolo do 15. září 2024

 • Přihlášku (včetně všech příloh) zašlete elektronicky na adresu vos@neslhk.com nebo odevzdejte osobně v kanceláři školy.

Termíny přijímacích zkoušek pro šk. rok 2024/2025

 1. kolo: 30. května 2024
 2. kolo: 13. června 2024
 3. kolo: 20. června 2024
 4. kolo: 26. srpna 2024
 5. kolo: 19. září 2024

Postup přijetí ke studiu

 • vyplnit a podepsat přihlášku
 • Přihlášku (včetně všech příloh) zašlete elektronicky na adresu vos@neslhk.com nebo odevzdejte osobně v kanceláři školy.
 • úspěšně absolvovat přijímací řízení

Pokud uchazeč nezašle některou z požadovaných příloh nebo na vytisknuté přihlášce ke studiu chybí podpis, přihláška není přijata.

Požadované přílohy přihlášky

 • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (V případě, že uchazeč o studium bude maturovat po termínu podání přihlášky ke studiu, zašle ověřenou kopii maturitního vysvědčení poštou ihned po jeho obdržení, nejpozději ji však doloží před přijímací zkouškou)
 • Vlastnoručně podepsaný strukturovaný životopis
 • Motivační dopis: cca 1 normostrana, zamyšlení nad tématy:
  1)
  Proč jsem se rozhodl studovat tento obor
  2) Jak si představuji svoje budoucí uplatnění
 • Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti (součást formuláře přihlášky)
 • Foto průkazového formátu
 • Všechny přílohy odešlete v elektronické podobě
 • V případě přijetí do studia si k zápisu přineste jednu fotografii průkazkového formátu

Zdravotní způsobilost: uchazeč nesmí trpět závažným duševním onemocněním, poruchami chování a omezením hybnosti horní poloviny těla vč. hybnosti obličejových svalů, zdravotní stav je kompetentní posoudit příslušný registrující lékař.

Přijímací zkouška

Zkouška jednokolová – 2 části v jednom dni

 • písemný test
 • individuální pohovor

Bodové hodnocení

 • Písemný test: 0–50 bodů
 • Vyhodnocení osobních materiálů a individuální pohovor: 0–50 bodů

Hranice úspěšnosti je alespoň 60 bodů celkem z obou částí.

Modifikace přijímacích zkoušek s ohledem na speciálně vzdělávací potřeby je možná po předložení lékařské zprávy a na základě individuální domluvy s vedoucím úseku VOŠ.

Písemný test

Písemný test má za cíl zjistit zejména úroveň všeobecných znalostí a studijních předpokladů uchazečů. Při přípravách na tuto část doporučujeme vycházet z https://www.scio.cz . Jelikož tlumočnictví pracuje s českým znakovým i českým jazykem, bude se testovat i porozumění krátkého textu v češtině. V testu bude také několik otázek zjišťujících přehled v základních pojmech ohledně komunity a kultury Neslyšících a tlumočení znakového jazyka. Doporučené prameny pro přípravu na tuto část uvádíme níže.

Pohovor

Pohovor navazuje na výsledky písemného testu. Zkoušející mohou klást doplňující otázky. Předpokládá se také krátký rozhovor o motivačním dopisu zaslaném spolu s přihláškou. Neočekává se předchozí znalost českého znakového jazyka. Základní povědomí o této oblasti je výhodou.

Zdroje pro přípravu na přijímací zkoušku

Nejedná se o povinnou literaturu, tento seznam slouží jako doporučení pro přípravu. V případě nedostupnosti literatury je možné čerpat z informací na níže uvedených webových stránkách.

HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Praha: FRPSP, 1999. ISBN 80-7216-075-3

KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – kultura neslyšících. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

Elektronický časopis Komoří bulletin – elektronický časopis České komory tlumočníků znakového jazyka dostupný na http://www.cktzj.com/dokumenty

Zákon č. 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
Pořad České televize Televizní klub neslyšících
Pořad České televize Zprávy v českém znakovém jazyce

www.asnep.cz
www.pevnost.comwww.trojrozmer.cz

www.cktzj.com

www.ruce.cz
www.tichezpravy.cz
www.scio.cz
ujkn.ff.cuni.cz