Přijímací řízení

Termín odevzdání přihlášek

 1. kolo: do 15. května 2023
 2. kolo: do 29. května 2023
 3. kolo: do 19. června 2023
 4. kolo: do 24. srpna 2023
 5. kolo: do 15. září 2023
 • Přihlášku zašlete poštou na adresu školy nebo odevzdejte osobně v kanceláři školy.
  (přesný termín zkoušky se uchazeč dozví dopisem a emailem nejpozději týden před datem konání zkoušky).

Termín přijímacích zkoušek

 • 1. kolo 1. června 2023
 • 2. kolo 15. června 2023
 • 3. kolo 22. června 2023
 • 4. kolo 28. srpna 2023
 • 5. kolo 18. září 2023

Postup přijetí ke studiu

 • vyplnit a podepsat přihlášku
 • zaslat přihlášku s požadovanými přílohami na adresu školy (viz http://neslhk.com/kontakty/ – na obálku uveďte “VOŠ – přihláška ke studiu”.
 • úspěšně absolvovat přijímací řízení

Pokud uchazeč nezašle některou z požadovaných příloh nebo na vytisknuté přihlášce ke studiu chybí podpis, přihláška není přijata.

Požadované přílohy přihlášky

 • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (V případě, že uchazeč o studium bude maturovat po termínu podání přihlášky ke studiu, zašle ověřenou kopii maturitního vysvědčení poštou ihned po jeho obdržení, nejpozději ji však doloží před přijímací zkouškou)
 • Vlastnoručně podepsaný strukturovaný životopis
 • Motivační dopis: cca 1 normostrana, zamyšlení nad tématy:
  1) Proč jsem se rozhodl studovat tento obor
  2) Jak si představuji svoje budoucí uplatnění
 • Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti (součást formuláře přihlášky)
 • Foto průkazového formátu

Zdravotní způsobilost: uchazeč nesmí trpět závažným duševním onemocněním, poruchami chování a omezením hybnosti horní poloviny těla vč. hybnosti obličejových svalů, zdravotní stav je kompetentní posoudit příslušný registrující lékař.

Přijímací zkouška

Zkouška jednokolová – 2 části v jednom dni

 • písemný test
 • individuální pohovor

Bodové hodnocení

 • Písemný test: 0–50 bodů
 • Vyhodnocení osobních materiálů a individuální pohovor: 0–50 bodů

Hranice úspěšnosti je alespoň 60 bodů celkem z obou částí.

Modifikace přijímacích zkoušek s ohledem na speciálně vzdělávací potřeby je možná po předložení lékařské zprávy a na základě individuální domluvy s vedoucím úseku VOŠ.

Písemný test

Písemný test má za cíl zjistit zejména úroveň všeobecných znalostí a studijních předpokladů uchazečů. Při přípravách na tuto část doporučujeme vycházet z https://www.scio.cz . Jelikož tlumočnictví pracuje s českým znakovým i českým jazykem, bude se testovat i porozumění krátkého textu v češtině. V testu bude také několik otázek zjišťujících přehled v základních pojmech ohledně komunity a kultury Neslyšících a tlumočení znakového jazyka. Doporučené prameny pro přípravu na tuto část uvádíme níže.

Pohovor

Pohovor navazuje na výsledky písemného testu. Zkoušející mohou klást doplňující otázky. Předpokládá se také krátký rozhovor o motivačním dopisu zaslaném spolu s přihláškou. Neočekává se předchozí znalost českého znakového jazyka. Základní povědomí o této oblasti je výhodou.

Zdroje pro přípravu na přijímací zkoušku

Nejedná se o povinnou literaturu, tento seznam slouží jako doporučení pro přípravu. V případě nedostupnosti literatury je možné čerpat z informací na níže uvedených webových stránkách.

HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Praha: FRPSP, 1999. ISBN 80-7216-075-3

KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – kultura neslyšících. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

Elektronický časopis Komoří bulletin – elektronický časopis České komory tlumočníků znakového jazyka dostupný na http://www.cktzj.com/dokumenty

Zákon č. 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
Pořad České televize Televizní klub neslyšících
Pořad České televize Zprávy v českém znakovém jazyce

www.asnep.cz
www.pevnost.comwww.trojrozmer.cz

www.cktzj.com

www.ruce.cz
www.tichezpravy.cz
www.scio.cz
ujkn.ff.cuni.cz