ZŠ pro sluchově postižené

Pojetí, cíle

Na základní škole pro děti s vadami sluchu v Hradci Králové vzděláváme žáky neslyšící, nedoslýchavé a také žáky s kochleárním implantátem. Při výchově a vzdělávání všech našich žáků se přitom snažíme naplňovat cíle, které jsou stejné pro žáky většinové slyšící společnosti. Uvědomujeme si přitom, jak zásadní pro vývoj každého jedince je vyrůstat v milujícím a podnětném prostředí. Jedním z předpokladů harmonického vývoje dítěte je fungující komunikace mezi dítětem a jeho rodiči.  Má-li se dobře rozvinout komunikace v rodině, která jde ruku v ruce s rozvojem myšlením a psychickým vývojem dítěte, je nezbytné zvolit takový jazyk, který bude dítěti smyslově přístupný a jehož prostřednictvím se tak bude moci přirozeně vyvíjet.

 

Výuka na ZŠ

Výuka na ZŠ

Naším cílem je vychovat člověka, který je schopen samostatně se vzdělávat, zvolit si profesi, najít si zaměstnání a vlastní místo ve společnosti. Splnit výše uvedené cíle není lehký úkol. Metody a cíle výuky se diferencují podle stupně sluchového postižení a individuálních potřeb jednotlivých žáků.

U žáků s těžkým sluchovým postižením je naším cílem, aby zvládli jazyk většinové společnosti, tedy český jazyk v jeho psané podobě. Rozvoj mluvené řeči je podporován v rámci logopedické péče, úroveň osvojení řeči je však u žáků velmi individuální. 

U žáků s lehkým sluchovým postižením a žáků s kochleárním implantátem se zaměřujeme především na rozvoj řeči mluvené. 

Žáci naší školy se aktivně učí znakový jazyk.