ZŠ pro žáky se sluchovým znevýhodněním

Pojetí, cíle

Na základní škole pro žáky se sluchovým znevýhodněním v Hradci Králové vzděláváme žáky neslyšící, nedoslýchavé a také žáky s kochleárním implantátem. Při výchově a vzdělávání všech našich žáků se přitom snažíme naplňovat cíle, které jsou stejné pro žáky většinové slyšící společnosti. Uvědomujeme si, jak zásadní pro vývoj každého jedince je vyrůstat v milujícím a podnětném prostředí. Jedním z předpokladů harmonického vývoje dítěte je fungující komunikace mezi dítětem a jeho rodiči.  Má-li se dobře rozvinout komunikace v rodině, která jde ruku v ruce s rozvojem myšlení a psychickým vývojem dítěte, je nezbytné zvolit takový jazyk, který bude dítěti smyslově přístupný a jehož prostřednictvím se tak bude moci přirozeně vyvíjet.

Naším cílem je vychovat člověka, který je schopen samostatně se vzdělávat, zvolit si profesi, najít si zaměstnání a vlastní místo ve společnosti. Splnit výše uvedené cíle není lehký úkol. Metody a cíle výuky se diferencují podle stupně sluchového znevýhodnění a individuálních potřeb jednotlivých žáků.

U žáků s těžkým sluchovým postižením je naším cílem, aby zvládli jazyk většinové společnosti, tedy český jazyk v jeho psané podobě. Rozvoj mluvené řeči je podporován v rámci individuální logopedické péče, úroveň osvojení řeči je však u žáků velmi individuální.

U žáků s lehkým sluchovým postižením a žáků s kochleárním implantátem se zaměřujeme především na rozvoj řeči mluvené.

Žáci naší školy se aktivně učí český znakový jazyk.