Textový přepis

Online textový přepis je určen pro studenty se sluchovým postižením (s částečnou nebo kompletní ztrátou sluchu), kteří dobře zvládají písemnou formu českého jazyka a upřednostňují písemnou komunikaci.

Přepis mluveného slova probíhá tím způsobem, že přepisovatel zapisuje do počítače či notebooku vše, co je řečeno. Vše probíhá na základě internetového připojení. Text se zobrazuje na tabletu, který má student při výuce u sebe. Četbou přepisovaného textu se tak ke studentovi dostanou informace vizuální formou, což usnadní studentovi získávání informací a komunikaci ve výuce. Přepis student využívá přímo při výuce. Po ukončení hodiny se text smaže. Přepisovatel se rovněž účastní přednášek a seminářů, které vyučující pro studenty připraví, a které nejsou součástí běžných hodin. Přepisovatel je rovněž přítomen u ústní části maturitní zkoušky či přijímacích zkoušek.

Přepis probíhá i na hodinách anglického jazyka. Úkolem přepisovatele není překlad do češtiny, ale přepis anglického textu. Přepisovatelé jsou vázáni Etickým kodexem přepisovatele a musejí dodržovat mlčenlivost. Služba přepisu je samozřejmě studentům během jejich studia poskytována zdarma. Přepis si může vyučující pro konkrétní studenty nebo přímo student vyžádat prostřednictvím emailu přímo u přepisovatelek na emailové adrese: iveta.cheel@neslhk.com nebo jana.petruzalkova@neslhk.com.