3. kolo přijímacího řízení na Střední školu

Střední škola je jedinou školou v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, jejímž hlavním cílem je vzdělávání žáků se sluchovým postižením – viz zřizovací listina školy. Vzdělávání v některých oborech pro tyto žáky poskytujeme jako jediní v celé ČR. Sluchově postiženým žákům je přizpůsobena výuka.

Škola je zřízena na základě ustanovení § 16 odst. 4 školského zákona.

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do maturitních oborů a nástavbového maturitního oboru:

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

64-41-L/51 Podnikání – nástavbový obor pro absolventy oborů „H“

Termín přijímacího řízení:

27. 8. 2024

Způsob přihlašování

Uchazeči podají vyplněnou přihlášku ke vzdělávání

 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

do 16. 8. 2024.

Součástí přihlášky jsou tyto doklady:

 • hodnocení na vysvědčeních z posledních dvou ročníků předchozího vzdělávání – formulář vystavený základní školou nebo kopie vysvědčení – platí pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika,
 • doklad o splnění povinné školní docházky – platí pro obory předškolní a mimoškolní pedagogika.
  Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky tento doklad nebyl vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.
 • doklad o dosažení stupně středního vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání – platí pro obor Podnikání. Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky tento doklad nebyl vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení,
 • žádost zákonného zástupce/zletilého žáka o zařazení žáka do střední školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona (dokument ke stažení ve formátu MS Word),
 • doklady, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (umístění v olympiádách, soutěžích vědomostního, výtvarného, nebo sportovního charakteru, docházka do ZUŠ, …).

Formulář přihlášky a informace k vyplňování přihlášky najdete např. na https://www.prihlaskynastredni.cz/

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kritéria pro přijetí ke studiu a jejich hodnocení
(dokument ke stažení ve formátu PDF )

Počet přijímaných uchazečů ve 3. kole: 4
Z hlediska zdravotní způsobilosti obor není vhodný pro uchazeče s prognosticky závažnými poruchami mechanizmu imunity, se závažnými duševními nemocemi a poruchami chování (Nařízení vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání). Ke studiu jsou přednostně přijímáni uchazeči se sluchovým postižením.

64-41-L/51 Podnikání

Kritéria pro přijetí ke studiu a jejich hodnocení
(dokument ke stažení ve formátu PDF )

Počet přijímaných uchazečů ve 3. kole: 4
Z hlediska zdravotní způsobilosti je obor Podnikání bez zdravotního omezení. Ke studiu jsou přednostně přijímáni uchazeči se sluchovým postižením.


3. kolo  přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do oborů „H“ a „E“

Termíny přijímacího řízení v rámci třetího kola:

27. 8. 2024

Způsob přihlašování

Uchazeči podají vyplněnou přihlášku

 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

do 16. 8. 2024.

Součástí přihlášky jsou tyto doklady:

 • doklad o splnění povinné školní docházky. Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky tento doklad nebyl vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení,
 • žádost zákonného zástupce/zletilého žáka o zařazení žáka do střední školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona (dokument ke stažení ve formátu MS Word),
 • doklady, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (umístění v olympiádách, soutěžích vědomostního, výtvarného, nebo sportovního charakteru, docházka do ZUŠ, …).

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář (Umělecký truhlář)

Kritéria pro přijetí ke studiu a jejich hodnocení
(dokument ke stažení ve formátu PDF )

Počet přijímaných uchazečů ve 3. kole: 2

29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce)

Kritéria pro přijetí ke studiu a jejich hodnocení
(dokument ke stažení ve formátu PDF )

Počet přijímaných uchazečů ve 3. kole: 1