Informace k zápisům do 1. ročníku ve školním roce 2021/ 2022

PODLE OPATŘENÍ MŠMT ČR nelze konat zápis do 1. ročníků klasicky s osobním setkáním. Až to bude možné, rádi se s rodiči i jejich dětmi sejdeme.

  • Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Podání je možné učinit písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku možné doručit škole následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: y4made9
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na: info@neslhk.com (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podáním v kanceláři školy (u hlavního vchodu do školy kontaktujete kancelář školním telefonem na čísle 100 a dohodnete se na předání dokumentů). 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů a podáním originálů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, tj. údaje o žákovi i kontaktní údaje na zákonné zástupce: 

(viz příloha „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ – vyplníte)

 (Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat).

Doložení rodného listu dítěte – stačí jeho doložení prostou kopií dálkovým způsobem v příloze. Při osobním podání si okopírujeme.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky

Kontakt k zápisu žáků se sluchovým postižením

ZŠ pro sluchově postižené: pavel.prazak@neslhk.com, tel.: 606 776 411

Chcete-li žádat o odklad školní docházky, je třeba v době zápisu podat písemnou žádost o odklad (vygenerovanou v aplikaci Zápis) podepsanou zákonnými zástupci nezletilého žáka a přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

Přílohy

Žádost o přijetí žáka do ZŠ
(dokument ke stažení ve formátu MS Word)

žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
(dokument ke stažení ve formátu MS Word)