Královéhradecký kraj zahájil stavbu specializovaného centra pro sluchově postižené

Národní informační portál o CSR [online], červenec 2020

Královéhradecký kraj jako zřizovatel školy zahájil stavbu prvního centra v České republice, které zajistí komplexní odbornou podporu rodinám s dětmi se sluchovým postižením v rámci naší republiky a stane se součástí stávající VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova.

Projekt za více než 48 milionů korun škole umožní poskytovat odbornou podporu v rámci Rané péče, Speciálně pedagogického centra a Centra na podporu inkluze. Financování zajistí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 21,8 milionu, zbylou část peněz kraj uhradí ze svého rozpočtu. Ukončení stavebních prací na vybudování Centra komplexní podpory klientů se sluchovým postižením je plánováno na září 2021. „Díky podpoře a vstřícnosti Královéhradeckého kraje, našeho zřizovatele, budujeme vzorové pracoviště v naší zemi. Realizací projektu vznikne jedinečné pracoviště, kdy bude  na jednom místě rodičům se sluchově postiženými dětmi zajištěna odborná péče ve spolupráci speciálních pedagogů, foniatrů, audiologů, pediatrů a dalších odborníků. Vždy s ohledem na konkrétní potřeby každého jednotlivého dítěte,“ uvádí ředitelka komplexu škol Mgr. Iva Rindová.

„Naše škola ve Štefánikově ulici pomáhá více jak 30 let rodinám a dětem se sluchovou vadou od zjištění sluchové vady  až po dospělost. Jedná se o jedinou školu v ČR, která nabízí tuto komplexní a odbornou podporu. Jsem velmi pyšná na dlouhodobě stabilní výsledky školy v oblasti kvality vzdělávání dětí s vadou sluchu, které jsou oceňovány i odborem speciálního vzdělávání a vedením MŠMT,“ říká náměstkyně hejtmana odpovědná za oblast školství KHK Mgr. Martina Berdychová. Tato škola jako jediná v naší zemi zajišťuje vzdělávání tlumočníků českého znakového jazyka, kterých je u nás katastrofální nedostatek. „V současné době škola disponuje malými a pro odbornou péči již nevyhovujícími prostory, které neumožňují speciálním pedagogům a dalším odborníkům pracovat s více klienty najednou, či skupinově i s rodiči. Díky novému centru, které plně respektuje architektonické úpravy vstřícné ke sluchově postiženým, pomůžeme škole zvýšit nabídku služeb pro rodiče se sluchově postiženými sluchově postiženými dětmi, organizovat více vzdělávacích akcí včetně kurzů českého znakového jazyka pro rodiče, nabídneme tím i adekvátní prostory pro spolupracující odborné pracovníky jako jsou ORL lékaři, psychologové a logopedi. Nové prostory využijí i zájemci o obor tlumočník českého znakového jazyka,“ upřesňuje poslání nového centra náměstkyně  Berdychová.  

„V rámci projektu vybudujeme  nástavbu na stávající objekt mateřské školy, přistavíme schodiště s výtahem a zajistíme bezbariérový vstup pro osoby s tělesným postižením. Také zrekonstruujeme  stávající a již nevyhovující sociální zařízení včetně rozvodů vody a odpadů a do nově vzniklých odborných pracoven nakoupíme nábytek a potřebnou elektrotechniku. Náklady na stavební práce a nákup vybavení jsme vyčíslili na 48,4 milionu korun,“ shrnuje projekt radní Václav Řehoř odpovědný za krajské investice.

Vyšší odborná škola, Střední škola, základní škola a mateřská škola se věnuje dětem a žákům se sluchovým postižením na úrovni mateřské, základní a střední školy. Odbornou péči  a navazující vzdělávání poskytuje dětem a žákům  neslyšícím, nedoslýchavým, ohluchlým, implantovaným a to vždy s ohledem na jejich jazykové a komunikační preference. „Součástí rozsáhlého komplexu je i vyšší odborná škola, která poskytuje vzdělání tlumočníkům Českého znakového jazyka a připravuje tyto přímo pro praxi. S tím úzce souvisí i činnost centra tlumočnických služeb, které jako sociální služba poskytuje podporu klientům se sluchovým postižením v našem kraji. Námi  nabízené služby dlouhodobě vycházejí z našich zahraničních zkušeností a úspěšných zahraničních poradenských a vzdělávacích systémů, se kterými se více jak 30 let seznamujeme přímo na místě,“ doplňuje odbornost vzdělávání a poskytování služeb ředitelka školy Mgr. Iva Rindová a pokračuje: „Poděkování patří také Ing. arch. Heleně Dařbujánové, která stála již u zrodu přestavby původní budovy před mnoha lety. Díky ní naše děti měly možnost přímo spolupracovat s významnými českými umělci, jako jsou sochař Kurt Gebauer, architekt David Vávra nebo zpěvačka Jana Koubková. Paní architektka stojí společně se mnou u zrodu myšlenky vybudovat v Hradci Králové Evropské Gallaudet centrum.“   

 Mgr. Iva Rindová, ředitelka komplexu škol

Zdroj: Národní informační portál o CSR [online]. Copyright © [cit. 30.07.2020]. Dostupné z: https://www.narodniportal.cz/kralovehradecky-kraj-zahajil-stavbu-specializovaneho-centra-pro-sluchove-postizene/