Mateřská škola pro sluchově postižené

Charakteristika úseku

MŠ pro pro sluchově postižené zajišťuje péči dětem

1) se sluchovým postižením s různou tíží sluchové vady

  • lehká, střední, těžká nedoslýchavost
  • velmi těžké sluchová vada
  • úplná hluchota

2) uživatelům kochleárních implantátů

3) postlingválně ohluchlým

4) s kombinovaným zdravotním postižením
(sluchová + další přidružená vada)

Naše mateřská škola pro SP vzdělává děti s velmi těžkou sluchovou vadou. U těžce sluchově postižených dětí je využíván program bilingválního vzdělávání.

Denně probíhá výuka ve dvou jazycích. S neslyšící učitelkou v ČZJ a slyšící učitelkou orální metodou. Podmínkou úspěšného rozvoje osobnosti neslyšícího dítěte je mimo jiné i co nejrychlejší vytvoření vhodného komunikačního systému. A to umožňuje ČZJ.

Intenzivní péče

V této mateřské škole se výuce tohoto jazyka u těžce sluchově postižených dětí věnují neslyšící pedagogové a nutno podotknout, že ve výchovně vzdělávací práci dosahují výborných výsledků. Rozvoji druhého jazyka, tedy českého jazyka v mluvené formě, odezírání a globálnímu čtení se věnuje slyšící zkušená učitelka. Všem dětem je poskytována intenzivní individuální i kolektivní logopedická péče, která pokračuje vzděláváním na ZŠ pro sluchově postižené. Se ZŠ úzce spolupracujeme. Vzájemné návštěvy, společné akce – to jsou priority, které nás spojují, a proto výsledky práce jsou na výborné úrovni.

Děti mají možnost se zapojit do činnosti v různých zájmových aktivitách. SPC pořádá víkendové pobyty pro rodiny se sluchově postiženými dětmi.

Spolupráce s rodiči

Učitelky usilují o co nejtěsnější spolupráci s rodiči při vytváření optimálních podmínek pro rozvoj dětí. Spolupracují se speciálně pedagogickým centrem, který nabízí rodičům poradenský servis a rozmanité semináře i další aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání dětí se zdravotním postižením v předškolním věku.

Mateřská škola pro SP pracuje podle školního vzdělávacího programu: „Z pohádky do pohádky.“ Východiskem všech činností dětí jsou jejich oblíbené pohádkové příběhy.

Individuální přístup

Ke každému dítěti je přistupováno individuálně a je vzděláváno dle svých možností. Mimořádná pozornost je věnována Iogopedické péči. S každým z dětí pracuje odborně vzdělaná logopedka. Kolektivní logopedická péče je součástí denní činnosti každé třídy.

MŠ je cvičnou školou pro studenty SPGŠ pro sluchově postižené, kteří zde vykonávají průběžnou i souvislou pedagogickou praxi. Také poskytujeme praxi studentům z FFUK – Komunikace neslyšících.

Děti, které nemohou z důvodu velké vzdálenosti bydliště od naší mateřské školy denně do zařízení dojíždět, pobývají během týdne v moderně vybavené ubytovně. Další možností je bydlení v Jablíčku 1, nebo v Jablíčku 2, kde škola ve spolupráci s Magistrátem města HK realizuje projekt: ,,Bydlíme jako doma a žijeme mezi Vámi“. Děti bydlí v běžném bytě v centru města a fungují jako rodina.