Oblast logopedie

Školní rok 2010/2011

říjen 2010:

– Individuální přístup učitele k žákovi se specifickými poruchami učení ve vyučovacím procesu
– Relaxační a reedukační cviky pro děti s ADHD a VPU
leden 2011:

– Balbuties – teorie a úvod do problematiky
– Mutismus – teorie a úvod do problematiky
– Praktické ukázky logopedické péče u jednotlivých řečových vad
– Workshop I. – techniky a formy práce individuálně zaměřené na každého žáka
únor 2011:

– Workshop II. – techniky a formy práce individuálně zaměřené na každého žáka
– Workshop III. – techniky a formy práce individuálně zaměřené na každého žáka
březen 2011:

– Přístup k žákovi s diagnózou balbuties ve vzdělávacím procesu
duben 2011

– Speciálně pedagogický přístup k žákům s diagnózou balbuties.
květen 2011

– Budování pozitivních vztahů mezi vrstevníky v třídním kolektivu.
– Metody a formy práce s dětmi (zejména děti s ADHD a poruchou chování).
Výstup: Sborník DVPP na ZŠ logopedické
školní rok 2009/2010

říjen 2009:

– Struktura logopedické péče v České republice
– Integrace sluchově postižených v základní škole
– Aktuální vývoj problematiky řečového postižení u dětí předškolního a školního věku
– Přehled řečových vad a jejich charakteristika
listopad 2009:

– Dysfázie
– Alternativní a augmentativní komunikace
únor 2010:

– Dyslalie, tvoření a náprava hlásek, fixace, rozvíjení sluchové percepce
květen 2010:

– Specifické poruchy učení – teorie
Výstup: Sborník DVPP na ZŠ logopedické