Projektové odpoledne na internátě

Tématem tohoto projektového odpoledne byla „Ochrana žáků před diskriminací, nepřátelstvím, násilím, šikanou a kyberšikanou“. Naší snahou je, aby si žáci uvědomili tyto negativní jevy a zlepšili své chování zejména ve vztahu k ostatním. Přednášející vychovatelka připravila prezentace a workshop pro mladší i starší žáky. Používala český znakový jazyk, ale také byl zajištěn tlumočník, který vše překládal do mluveného jazyka. Žáci byli rozděleni do dvou skupin – žáci základní školy a žáci střední školy.

 

První skupina – žáci základní školy

Projektové odpoledne pro tuto skupinu žáků se konalo dne 23. 2. 2016 v tzv. krčku školy. V prezentovaných materiálech převažovaly názorné obrázky, aby žáci problematiku lépe pochopili. První téma bylo zaměřeno na diskriminaci z důvodu pohlaví, věku, rasy a zdravotního postižení, druhé téma na nepřátelství – omluva (poučení). Třetím tématem byla šikana. Vychovatelka nejprve vysvětlila pojmy – agresor, oběť, mlčící většina apod. a pomocí obrázků uvedla příklady šikany. Žáci se dozvěděli, jak je důležité v případě potřeby svěřit se dospělým osobám či jak se bránit šikaně. Posledním tématem byla kyberšikana – hlavně mobil, tablet a počítač. V další části projektového odpoledne byli žáci rozděleni do pěti skupin. Každá skupina měla za úkol na obrazových materiálech hledat, co je špatné a dobré (špatné – škrtat, dobré – zakroužkovat). Na závěr ještě zbyl čas, a tak žáci malovali komiksy, vybarvovali omalovánky a luštili křížovky. Zdá se, že témata projektu žáci pochopili a přemýšleli o nich.

 

Druhá skupina – žáci střední školy

Projektové odpoledne se uskutečnilo 1. 3. 2016 opět v tzv. krčku školy. Žákům byla poskytnuta prezentace a různé příklady na témata ochrana před diskriminací z důvodu pohlaví, jazyka, dále na téma násilí v partnerském vztahu, psychická šikana a manipulativní příkazy, kyberšikana atd. Po prezentaci následovala diskuse. Poté byli žáci opět rozděleni do pěti skupin a každá z nich si po vzájemné domluvě vybrala jedno z pěti témat. Např. si skupina vybrala šikanu. Po přípravě jeden žák ze skupiny vyprávěl českým znakovým jazykem nějaký příběh a kameraman ho natáčel. Po střihu budou tyto materiály dále využity pro poučení žáků. Nakonec žáci sami diskutovali různá řešeni příběhu na pokoj a na chodbě.