Bilingvismus ve vzdělávání sluchově postižených

Ve dnech 7. – 13. 2. 2009 jsme v rámci projektu „Bilingvismus ve vzdělávání sluchově postižených“ navštívili švédskou základní školu v Örebro. Cestu jsme vykonali díky podpoře zřizovatele, tj. Královehradeckého krajského úřadu, jemuž tímto za podporu děkujeme.

Ve švédské škole (Birgittaskolan) k nám byli velice vstřícní a umožnili nám zhlédnout vše, co jsme si přáli vidět.

Švédsko patří k průkopníkům používání bilingvismu ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením, systém začali tvořit již v 80 letech 20. století. Naším cílem bylo získat co nejvíce informací o systému, podmínkách a metodice vzdělávání v této švédské základní škole, seznámit se s materiály, které švédští kolegové používají. Základní filozofií školy je teze, že švédský znakový jazyk je prvním jazykem neslyšících a švédský jazyk si zde žáci osvojují jako jazyk druhý, a to především v jeho psané podobě. Samozřejmostí je výuka dalšího jazyka, kterým je angličtina, také vyučovaná s důrazem na psanou podobu.

Tato teze je stále základem systému, který ve škole funguje přesto, že se v posledních letech mnohé změnilo.

Měli jsme možnost navštívit výuku všech jazyků, které jsou ve škole vyučovány, tj. znakového, švédského i anglického v různých třídách či skupinách žáků, mladších i starších, neslyšících, nedoslýchavých.

Zkušenosti a poučení, které jsme získali:

 

Všichni pedagogové, slyšící i neslyšící, ovládají perfektně švédský znakový jazyk a používají jej jako hlavní jazyk školy.

Znakový jazyk je povinný i pro žáky s kochleárním implantátem (CI). Vycházejí z teze, že pokud přístroj nefunguje, uživatel se stává neslyšícím.

Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti za svoji práci a výsledky, na druhém stupni k samostatnosti v práci i při studiu.

Je kladen důraz na pochopení švédského i anglického jazyka v písemné podobě a jeho praktické využívání.

Na výuku jazyků jsou žáci rozděleni podle stupně sluchové vady. V ostatních předmětech probíhá výuka v kmenových třídách.

Žáci, kteří jsou toho schopni, se zaměřují na rozvoj mluvené švédštiny.

Ve třídě jsou při hodinách přítomni 2 – 3 učitelé. Podle speciálních potřeb žáků, což je hlavně díky švédské legislativě.

Vše ve škole je zaměřeno na názornost, učitelé mají dostatek materiálů – knihy, mapy, videa).

Vizualizace předávání informací je samozřejmostí. Například: ve škole funguje síť kabelové televize. Přístroje jsou rozmístěny tak, aby je žáci i zaměstnanci mohli sledovat. V době naší návštěvy běžel v celé škole výklad na téma lidské tělo ve znakovém jazyce (jako součást týdenního školního projektu, vždy jedna skupina žáků dostává tento typ úkolu a zpracuje pro ostatní žáky materiál).

Součástí výuky na II. stupni je práce s médii a podpora samostatného projevu a vyjadřování.

Škola má perfektně vybavenou knihovnu kde najdeme i různé videomateriály.

Internátní žáci jsou ubytování v domech a bytech rodinného typu na druhé straně města. Díky otevřenosti hostitelů jsme měli možnost navštívit jeden takový domek.

Švédský vzdělávací systém je podporován státem, který nelituje vynaložit prostředky a investuje je do rozvoje vzdělávání žáků. Pro výuku švédského jazyka na I.stupni byly z metodických důvodů přeloženy materiály, které používají pro výuku jazyků v Austrálii. Hlavní důvody: materiál je názorný, učitel může velmi dobře využít metodu porovnání gramatiky dvou jazyků, tj. švédského znakového jazyka a švédštiny v psané podobě

Součástí Birgittaskolan je i mateřská škola. Zásadní postřeh z MŠ: děti jsou aktivně motivovány a vedeny ke čtení již od 3 let.

V jednom dni mimo ZŠ jsme měli možnost navštívit i střední školy, které se ve městě nacházejí Rigsbergska (gymnázium a střední škola, kde jsou integrováni žáci se SP) a komplex učebních oborů Tüllangskolan.

Navštívili jsme také instituci, která se nazývá „Specialpedagogiska skolmyndigheten“. Její zaměstnanci se věnují přípravě speciálních materiálů pro žáky se SP (texty, DVD, videa), které jsou používány pro výuku. Zároveň zaštitují významnou úlohu v poradenství ve vzdělávání všem, kteří to potřebují (převážně rodinám dětí se sluchovým postižením).