Aktualizováno: Provozní řád ZŠ od 11. 5. 2020 a informace pro rodiče

Aktualizace: Od 8. 6. 2020 mohou chodit do školy žáci II. stupně.
Třídní učitelé jednají o účasti s rodiči. Epidemiologická pravidla jsou stejná jako u Provozního řádu pro žáky I. stupně.

 

 

Provozní řád ZŠ od 11. 5. 2020 a Informace pro zákonné zástupce žáků:

Od 11. 5. 2020 je umožněna přítomnost žáků 10. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Po dohodě s rodiči bude příprava probíhat v pondělí a ve čtvrtek v době 10 – 14 hod. (dojíždí do školy z velké vzdálenosti).

Od 25. 11. 2020 možnost účasti a práce ve škole i internátním žákům I. stupně. Práce ve skupině 8 – 12 hod. Příchod žáků do školy: v 7:40 – 7:50 hod.

Provoz ZŠ je dočasně omezen od 7:40 do 14:00 hodin z důvodu hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců školy. Účast žáků je dobrovolná, není možná pro žáky z rizikových skupin (viz Čestné prohlášení).

K činnostem ve škole budou přijímány pouze zdraví žáci.

Žáci, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky virové infekce (např. kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebudou do školy přijati! Pokud se tyto příznaky objeví u žáka během pobytu ve škole, budou zákonní zástupci ihned kontaktováni a jsou povinni si dítě neprodleně vyzvednout.

 1. Povinné vybavení žáka:
  Běžné věci potřebné do školy, přezůvky. Čisté oblečení každý den. Každý žák si přinese minimálně 2 ústní roušky a sáček, kam si uloží použité roušky. Internátní žáci budou vybaveni rouškami na celý týden v počtu nejméně 4 roušky na 1 den.
 1. Předávání žáků a kontrola jejich zdravotního stavu:
  Každý den při vstupu do školy od 7:45 hod. provedou pověření pracovníci školy kontrolu zdravotního stavu žáka a jeho vybavení ochrannými prostředky. U žáků 10. ročníku před 10 hodinou.
 • Je nutné dodržet povinnou ochranu horních cest dýchacích všemi přítomnými (zaměstnanec, dítě, doprovázející osoba).
 • Při čekání před školou a na odbavení je nutné dodržovat odstupy a obecná doporučení.
 1. Kontrola zdravotního stavu žáka:
 • měření aktuální tělesné teploty žáka bezkontaktním teploměrem za přítomnosti zákonného zástupce, popřípadě jiné doprovázející osoby, kontrola zjevných příznaků nemoci.
 • Při prvním vstupu do školy zákonný zástupce žáka, popřípadě doprovázející osoba podepíše (nejlépe vlastní tužkou) čestné prohlášení a současně potvrdí, že:
 1. žák nejeví žádné známky akutních zdravotních potíží odpovídající virové infekci (např. horečka, kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 2. žák v posledních 14 dnech nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním,
 3. žák, jeho rodinný příslušník ani jiná osoba žijící ve společné domácnosti nepodléhá karanténě a nespadá do rizikové skupiny.

Zákonní zástupci nebo doprovázející osoby do školy nevstupují.

Následně po vstupu žáka do budovy doprovázející zaměstnanec i žák provedenou správnou hygienu rukou a dezinfekci.

Žáci se přezují v šatně a po přezutí opět provedou dezinfekci rukou. Pohyb v šatně bude řízený tak, aby se žáci v šatně vystřídali a nedocházelo ke vzájemnému kontaktu. Poté odchází s pedagogickým doprovodem do třídy. Ukončení řízených činností v 12:00 hod., respektive ve 14 hod. pro 10. ročník.

Tento postup se týká také všech zaměstnanců školy, kteří vstupují do budovy školy.

 1. Organizační opatření:

Vytvořené skupiny žáků budou neměnné. Složení skupin ve škole i na internátě se nebude měnit, pedagogičtí pracovníci se nebudou střídat mezi skupinami, pokud to bude možné. Práci s 10.B zajistí učitelé hlavních předmětů. Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený.

Nošení roušek je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy nebo školského zařízení.

 1. provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce (např. kliky, zábradlí apod.),
 2. dodržování základních hygienických pravidel při hygieně rukou za použití dezinfekčních prostředků s následným hygienickým vysoušením rukou jednorázovými papírovými ručníky.
 3. zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce (WC, pracovní povrchy, předměty, podlahy, kliky, zábradlí, atd.),
 4. časté a průběžné větrání prostor,
 5. hygienicky problematický odpad, jako např. jednorázové roušky, jednorázové ochranné rukavice, papírové ubrousky a utěrky, kapesníky apod. budou odhazovány do zvlášť připravených odpadkových košů
 6. povinnou ochranu horních cest dýchacích všech osob (děti, doprovázející osoby, personál školy) prostředkem, který brání šíření kapének (rouška*, šátek, ochranný štít, apod.) a po celou dobu provozu školy při všech činnostech, mimo jídla

 

Pobyt venku bude převážně organizován v atriu nebo na zahradě školy, jednotlivé skupiny se nebudou mísit a budou mít vyhrazen vlastní prostor.

 1. Stravování:

Škola nabídne provoz školní jídelny v upraveném režimu všem, kdo budou mít o stravování zájem. Jednotlivé školní skupiny se budou stravovat tak, aby se ve školní jídelně nesetkaly. Žáci budou mít u stolu odstupy min. 1,5 m. Odběr stravy ve školní jídelně není pro docházející žáky povinný, mohou si přinést vlastní stravu i nápoje a do školní jídelny nechodit. A po skončení školních aktivit odejít ze školy domů.

Po obědě žáci odchází domů nebo společně na internát.

Provoz školní družiny, školního klubu ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny.

Tělesná výchova není povolená.

 1. OČR:

Ke dni vydání tohoto dokumentu nemáme žádné informace k možnosti ošetřování člena rodiny i v případě otevření kmenové základní školy. MPSV i MŠMT slibují, že do doby otevření I. stupně ZŠ vydají jasné instrukce.

V Hradci Králové dne 7. 5. 2020

ředitelka školy
Mgr. Iva Rindová

 

* škola může zajistit menší množství náhradních roušek, ale žádáme zákonné zástupce, aby na to nespoléhali.