SPC Duháček nabízí své poradenské služby

Gong, 4-6/2015

SPC Duháček nabízí své poradenské služby i neslyšícím rodičům, které mají slyšící nebo neslyšící děti.

časopis Gong, 4-6/2015; SPC Duháček

časopis Gong, 4-6/2015; SPC Duháček

Speciálně pedagogické centrum Duháček ve Štefánikově ulici v Hradci Králové uspořádalo již druhé setkání pro rodiče sluchově postižených dětí. Program je vždy tlumočen do českého znakového jazyka, zváni jsou rodiče slyšící (neslyšících dětí) i neslyšící. Při přípravě setkání vycházíme z potřeb rodičů a z témat, která je zajímají. Během programu je zajištěno hlídání dětí včetně programu, a tak si rodiče mohou vzít děti s sebou. Rodiče seznamujeme s problematikou sluchového postižení, rozvojem komunikace u dětí a možnostmi vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

První setkání – důležití hosté

Proběhlo v polovině listopadu loňského roku. Pozvání přijal MUDr. Jakub Dršata, PhD., foniatr z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Doktor Dršata se věnoval tématu diagnostiky sluchových vad. Seznámil rodiče
s jednotlivými diagnostickými metodami a průběhem vyšetření. Krátce se věnoval i screeningovému vyšet- ření sluchu u dětí. Dalším z hostů byla Mgr. Kateřina Černá působící na naší škole jako speciální pedagog. Je slyšící a má bohaté zkušenosti s výukou dětí prvního stupně i středoškoláků. Na setkání se věnovala tématu přípravy na nástup dítěte do školy a rodičům předsta- vila způsoby výuky. Ve škole jsou otevírány dvě třídy rozdělené podle komunikačních potřeb dětí. Jedna třída se zaměřením na rozvoj mluvené řeči a slucho- vého vnímání pro žáky nedoslýchavé a třída se žáky s kochleárními implantáty. V dalších třídách je kladen důraz na komunikaci v ČZJ pro žáky neslyšící. Program zakončila kolegyně ze SPC Duháček, Mgr. Farah Curry, která má bohaté zkušenosti s neslyšícími lidmi. Zkušenosti získává díky své práci tlumočníka ČZJ a zahranič- ním cestám do Ameriky…

Workshop na téma: „Narodilo se nám neslyšící dítě“

Cílem bylo s rodiči zavzpomínat na první okamžiky, kdy byla jejich dítěti zjištěna sluchová vada. Otázky se týkaly nejen toho, kdo a kdy jim tuto zprávu sdělil, ale především jak jim bylo sděleno, že jejich dítě neslyší.

Celý článek je ke stažení ve formátu pdf.