Unikátní vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým handicapem

Národní informační portál o CSR [online], březen 2020

Krédem i posláním unikátní školy v Hradci Králové je plnohodnotné a kvalitní vzdělávání dětí a žáků s vadami sluchu. 

Komplex hradecké školy zahrnuje mateřskou, základní, střední a vyšší odbornou školu. Dlouhodobým cílem je poskytnout a garantovat jednotnou metodiku vzdělávání dětí s vadami sluchu zařazených do hlavního vzdělávacího proudu. Pro děti a žáky s nejtěžšími vadami se tu nabízí vytvoření modelové školy. 

O cílech, záměrech, zkušenostech, praxi, zásadních tématech, prioritách a poslání školy, která je Českou školní inspekcí hodnocena jako nejlepší škola zřízená podle § 16 odst. 9 Šk. zák., a to z celkového počtu 14 škol u nás, jsme mluvili s ředitelkou Mgr. at Bc. Ivou Rindovou. 

Zmíněná škola zajišťuje komplexní plnohodnotné vzdělávání dětí s nejtěžším stupněm sluchové vady, čili dětí prelingválně neslyšících v oblasti vzdělávání, péče a výchovy dětí s různými typy a stupni vad sluchu (zejména dětí prelingválně neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých, skochleárními implantáty, dále dětí s kombinovaným postižením a dětí CODA). Dosažená úroveň výstupů z tohoto vzdělávání je srovnatelná s výstupy, které dosahují intaktní žáci v běžných školách. 

Škola nabízí dětem s velmi těžkou vadou sluchu, které nejsou schopny kvalitně vnímat řeč sluchovou cestou, bilingvní program vzdělávání, při němž je uplatňován komunikační systém českého znakového jazyka (se zapojením rodilých mluvčích do výuky) + jazyka českého. 

Dětem se středně těžkou sluchovou vadou a s kochleárním implantátem škola zabezpečuje výuku odlišně dle potřeb těchto žáků, kdy uplatňuje orální systém výuky v nejvyšší kvalitě. Vyšší odborná škola se specializuje na vzdělávání studentů ve studijním programu Tlumočnictví českého znakového jazyka. 

VOŠ a studijní program Tlumočnictví českého znakového jazyka 

Otevřením tohoto studijního programu před třemi lety byla ještě více umocněna jedinečnost této školy. Nikde jinde v naší zemi nenajdeme obdobnou školu s tímto zaměřením a s přímou návazností na vzdělávací systém neslyšících žáků. Je určena zájemcům o tlumočnictví českého znakového jazyka (dále jen ČZJ). Tímto krokem se alespoň částečně podařilo zaplnit díru ve stávajícím školském systému, kde chyběl obor produkující tlumočníky ČZJ. Myšlenkou a cílem vybudování oboru bylo vychovat přímo pro praxi tlumočníky, kterých je v naší zemi dlouhodobý, doslova katastrofální nedostatek. Pro srovnání s vyspělými evropskými zeměmi uvádíme, že: na jednoho tlumočníka do/z českého znakového jazyka u nás čeká 140 až 150 neslyšících. Ve vyspělé Evropě připadne na jednoho tlumočníka 4 až 5 neslyšících. 

V naší zemi na jednoho tlumočníka do/z ČZJ připadne 140 až 150 neslyšících! 

Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým a kombinovaným postižením i v integraci 

Jako jediná škola v naší zemi v současné době připravuje otevření tohoto komplexního centra. Rodiče tak budou mít na jednom místě zajištěn rychlý a kvalitní komplexní odborný servis „ušitý na míru“ konkrétnímu dítěti v konkrétním rodinném prostředí, který mohou kontinuálně využívat od narození dítěte až po dokončení středoškolských studií. 

Téměř 30 let současné SPC (speciálně-pedagogického centrum) nabízí rodičům, kteří mají svoje nedoslýchavé děti nebo děti s kochleárním implantátem v integraci v hlavním vzdělávacím proudu, metodickou pomoc přímo ve výuce, dále zajišťuje podporu pedagogům, konzultace rodičům, odbornou pomoc dětem, a to s celorepublikovou působností. 

Poradenská péče (psychologická,speciálně pedagogická, sociální), kterou SPC poskytuje, je naškole odborně nezávislá služba a sleduje pouze zájem dítěte. V kolektivu SPC pracuje neslyšící odborník (jediné SPC v naší zemi, kde odbornou poradenskou činnost nabízí i neslyšící speciální pedagog). Výborně hodnocenou poradenskou službou je i raná péče, která je rodinám se sluchově postiženým dítětem poskytována ihned po zjištění vady sluchu či podezření na možnost jejího výskytu. 

Jedinečnost bydlení jménem Jablíčko a mezinárodní spolupráce v projektu SPREADTHESIGN 

Žáci, kteří se ve škole vzdělávají a trvale žijí se svými rodinami ve větších vzdálenostech od školy, mohou vedle klasického internátu využít ibydlení rodinného typu tzv. Jablíčko, které zajišťuje služby internátu v přirozenějším prostředí blížícím se domácímu prostředí. Název Jablíčko si děti vybraly samy. V bytě se cítí v bezpečí jako jablíčka na stromě. Když z bytu odcházejí, jsou samostatné, sebevědomé, připravené na život v majoritní společnosti. 

Tento typ bydlení vznikl po vzoru Švédska, s nímž má škola dlouholetou spolupráci v mezinárodním projektu SPREADTHESIGN. Ve zmíněném projektu se věnuje národním variantám znakových jazyků. V současné době je do tohoto projektu zapojeno 27 zahraničních partnerů z různých částí světa. Naši republiku v tomto projektu jako jediná zastupuje právě jmenovaná hradecká škola. 

Jedinečná rodinná forma tohoto bydlení je ojedinělým projektem v naší zemi. Dosud nemá následovníky. Jeho výhodou je, že děti dle svých možností participují spolu s vychovatelkou na chodu „domácnosti“ a plánování mimoškolních aktivit. Vychovatelka děti zapojuje do běžných denních činností stejným způsobem jako rodiče doma. Ve srovnání s dětmi z běžných internátů jsou tyto děti lépe připravené do života, s mnoha praktickými zkušenostmi arozvinutou schopností se jako samostatní rovnoprávní jedinci začlenit do většinové slyšící společnosti a dobře v ní obstát. 

Český Gallaudet i pro neslyšící studenty z Evropy 

Vedení školy pracuje na vybudování, otevření a zpřístupnění českého Gallaudetu otevřeného i neslyšícím studentům okolních států, Střední i Východní Evropy. Vše ve spolupráci s prestižní a jedinou univerzitou téhož jména nacházející se ve Washingtonu v USA otevřenou všem neslyšícím studentům z celého světa. 

Učební obory střední školy patří k hradecké i české chloubě na mezinárodní scéně 

Neslyšící žáci střední školy získávají na domácích i mezinárodních soutěžích nejcennější kovy. Odborný výcvik zajišťují odborníci (slyšící i neslyšící mistři) v daných oborech grafik, pedagog, kuchař, cukrář, umělecký truhlář, truhlář a nově kadeřník. Na úseku střední školy se projevuje i cílená spolupráce se sociálními podniky a institucemi s možností získat kvalitní praxi a případné i budoucí profesní uplatnění. Neslyšící si váží možnosti pracovat a nebýt v izolaci doma a na podpoře. Žáci SŠ každoročně přivážejí a získávají pro barvy školy nejcennější kovy a přední umístění na domácích i zahraničních soutěžích včetně světových olympiád (zejména s gastronomickým zaměřením). Stalo se již pravidlem, že výborně obstojí ve svých oborech v soutěžích se slyšícími vrstevníky. 

Škola nezapomíná ani na volnočasové aktivity svých dětí, žáků a studentů. Nabízí vyžití v mnoha různých sportovních, uměleckých a vzdělávacích kroužcích. 

Unikátem školy je Divadlo beze slov, ukázka inkluze v praxi 

Výjimečným počinem a téměř světovým unikátem je pantomimické divadlo, kterým se může pochlubit málokterá škola tohoto typu v Evropě ne-li ve světě. Toto divadlo je vyhledávané i proto, že některá vystoupení pořádá jako společné aktivity slyšících a neslyšících dětí formou tzv. obrácené inkluze. Jedná se o jedinečnou vzorovou ukázku fungování inkluze v mimoškolních aktivitách dětí handicapovaných s intaktními vrstevníky. 

V loňském roce divadlo oslavilo 20 let své existence. Malí i velcí neslyšící umělci sklízejí ovace především na pantomimické scéně u nás v rámci mnoha uznávaných festivalů. Personálně se jedná o tzv. průtokové divadlo, kdy noví malí zájemci přicházejí a nahrazují starší kolegy, žáky a studenty, kteří opouštějí brány školy. O to těžší úlohu má zakládající i stávající umělecká vedoucí, dramaturgyně, scénáristka i režisérka celého souboru, která začíná stále od znova. 

Zdroj: Národní informační portál o CSR [online]. Copyright © [cit. 22.03.2020]. Dostupné z: https://www.narodniportal.cz/wp-content/uploads/2020/03/Newsletter-SCR_březen-2020.pdf